22.11.2019 Starost: 4 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE RAZOČARANO - POSLANKE IN POSLANCI NISO POTRDILI VIŠJE POVPREČNINE ZA PRIHODNJI DVE LETI

Ljubljana, 22. 11. 2019 – Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so z večino glasov potrdili Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) ter pritrdili vladnemu predlogu povprečnine v višini 589,11 evra za leto 2020 in 588,30 evra za leto 2021. Višina sredstev vsekakor ne bo zadostovala za kritje stroškov zakonsko določenih nalog, ki jih bodo občine v prihodnjih dveh letih zagotovo imele. Poslanke in poslanci so bili s strani vseh treh združenj v začetku tedna pozvani k podpori in ponovni potrditvi višje povprečnine. Predsednik Združenja občin Slovenije se je še pred samim glasovanjem sestal tudi s predstavniki poslanskih skupin in iskal podporo k predlogu višine povprečnine, ki jo je z amandmajem predlagal Odbor DZ RS za proračun in finance, in sicer za leto 2020 v višini 658,80 evra in 668,10 evra v letu 2021. Prav tako pa so se uro pred pričetkom glasovanja na svoji 8. seji sestali člani Predsedstva ZOS in ponovno podprli predlog višje povprečnine. Združenje občin Slovenije nadaljuje z aktivnostmi za dosego višje, korektne povprečnine in smo že pričeli s pogovori s člani Državnega sveta RS o vložitvi veta na ZIPRS2021. Seje DZ RS se je včeraj udeležilo več kot 30 županov, ki so prišli izrazit podporo k predlogu višje povprečnine. Za podporo se jim zahvaljujemo.


V prvih komentarjih po koncu glasovanja predsednik ZOS Robert Smrdelj ni skrival razočaranja in povedal, da bodo občine finančno životarile še naprej. Res je, da povprečnina raste, vendar ne gre zanemariti dejstva, da še hitreje rastejo stroški občin. Občine bodo v letu 2020 zagotovo imele stroške v višini 658,80 evra in 668,10 evra v letu 2021. Amandma k zakonu, ki je določil višjo povprečnino so v petek potrdili člani Odbora DZ RS za proračun in finance. Osnova le-temu pa so bili izračuni Združenja občin Slovenije, ki smo jih pristojnim posredovali že v mesecu juliju in že takrat jasno pozvali, da je resnično skrajni čas, da se občinam zagotovi povprečnina v višini, ki bo pokrivala dejanske in ne povprečnih stroškov občin zadnjih štirih let.

Združenje občin Slovenije je razočarano nad izidom glasovanja. Poslanke in poslance smo v začetku tedna pozvali k podpori, saj smo bili prepričani, da so prepoznali in razumeli skrbi in stiske občin, ki so že vse od gospodarske krize dalje zatiskale pasove in investicijska ter razvojna sredstva namenjale kritju stroškov za izvajanje zakonsko določenih nalog in na katere nimajo vpliva. Občine so v času gospodarske krize razumele, da je treba za skupno dobro nas vseh prispevati svoj delež in se odreži deležu sredstev, ki jim zakonsko pripadajo. Sedaj, ko pa že nekaj časa država beleži gospodarsko rast, pa smo prepričani, da je resnično skrajni čas, da občine prejmejo zakonsko pripadajoča sredstva. Opozarjali smo, da v nedogled občine ne bodo zmogle zagotavljati finančnih sredstev, saj se »varčevanje« med drugim zelo pozna na osnovni infrastrukturi in posledično tudi na razvoju. Kot se je izkazalo bomo z opozarjanjem in utemeljevanjem dejstev morali nadaljevati tudi v prihodnje.

 

Da je treba vztrajati pri višjem predlogu povprečnine so si bili člani Predsedstva ZOS enotni tudi na svoji 8. seji, ki je potekala uro pred začetkom glasovanja o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti. Predsedniku ZOS Robertu Smrdelju so tako dali pooblastilo, da z aktivnostmi nadaljuje in skuša tudi s pogovori pri poslanskih skupinah doseči sprejetje predloga višje povprečnine.

Združenje občin Slovenije je prav tako že pričelo s pogovori s člani Državnega sveta RS in dalo pobudo za vložitev amandmaja k ZIPRS2021. Člani Državnega sveta RS bodo o tem razpravljali v prihodnjih dneh.

Naj spomnimo. Združenje občin Slovenije je Ministrstvo za finance že v mesecu juliju opozorilo da izračun povprečnih stroškov občin ne izkazuje dejanskega stanja. Že julija je bilo na ZOS oblikovano jasno stališče v kolikšni višini bi povprečnina morala biti določena. Predlagali smo, da se upoštevajo že posredovani podatki ministrstev za nove naloge v letu 2019 in 2020 ter stroški dela v obeh letih. Jasno smo zapisali, da vztrajamo pri predlogu, da se za osnovo za določitev povprečnine vzame dejanske stroške v 2018 (in ne povprečje stroškov za zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega stanja) v višini 631 evrov in k temu dodajo predvideni povečani stroški v 2020 v višini 27,8 evra in v 2021 v višini 37,1 evra. Tako smo izračunali, da bi povprečnina za leto 2020 morala biti določena v višini 658,80 evra ter za leto 2021 v višini 668,10 evra. Neizpodbitno dejstvo je, da bodo občine toliko stroškov nedvomno imele.

Enako stališče je Predsedstvo ZOS zavzelo tudi konec meseca septembra in oblikovalo mnenje k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter državne svetnike in poslance jasno pozvalo k podpori naporom Združenja občin Slovenije. Ponovno smo jih opomnili, da je s strani ZOS že večkrat prišla pobuda, da bi se pri določitvi višine povprečnine morali upoštevati dejanski stroški občin in ne povprečje zadnjih let.

Na vse navedeno smo združenja ministra za javno upravo Rudija Medveda in ministra za finance dr. Andreja Bertonclja opozorila tudi na septembrskem sestanku, kjer ni prišlo do zbližanja stališč in posledično tudi do podpisa dogovora o višini povprečnine ne.

Razočaranja nad izidom glasovanja o proračunskih dokumentih, katerega se je udeležilo več kot 30 županj in županov, le-ti niso skrivali, saj smo bili vsi prepričani, da so bila izkazana dejstva dovolj dobra podlaga za drugačen razplet.

* * *


< ZDRUŽENJA OBČIN POSLANCE POZIVAJO K PODPORI VIŠJI POVPREČNINI