03.08.2022 Starost: 303 dni

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO MNENJA NA PREDLAGANO POKRAJINSKO ZAKONODAJO

Ljubljana, 3. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo mnenja k predlogu Zakona o ustanovitvi pokrajin, Zakona o pokrajinah in Zakona o financiranju pokrajin. ZOS podpira proces ustanavljanja pokrajin, ki naj sledi tudi predlogom in interesom občin in pristojne poziva k čimprejšnjemu nadaljevanju aktivnosti na tem področju, saj Slovenija brez pokrajin izgublja pomemben razvojni potencial.


Pokrajine, kot drugo raven lokalne samouprave, določa Ustava Republike Slovenije v 143. členu in v ZOS ocenjujemo, da je treba skladno s tem vzpostaviti drugo raven lokalne samouprave. Na to, da je ustanovitev pokrajin nujno potrebna za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in zmanjševanje razvojnih razlik med regijami ZOS opozarja že vrsto let, zato vsekakor pozdravljamo njihovo ustanovitev.

Je pa bolj kot samo število pokrajin, pomembno to, da se jasno določi njihove pristojnosti, vire njihovega financiranja in pa naloge, katere se bo iz države preneslo na pokrajine.

Strokovna skupina Državnega sveta RS je opravila veliko delo in z vso vsebino ter opravljenimi aktivnostmi redno seznanjala tudi občine. S tem je že pred samo vložitvijo predlogov zakonov zagotovila širšo podporo vsebini. Prav tako pa je treba na tem mestu pohvalit odziv občin, saj so se v velikem številu odzivale na pobude sodelovanja. Ocenjujemo, da tak pristop pomeni dodatno podporo projektu ustanovitve pokrajin in tudi boljšo možnost zagotovitve potrebne 2/3 večine glasov poslancev Državnega zbora RS.

Mnenja k posameznim predlogom zakonov:

* * *


< DRŽAVNI PRORAČUN V PRVIH SEDMIH MESECIH Z 1,7 MRD EVROV VEČ PRIHODKI KOT V PRIMERLJIVEM OBDOBJU LANI