25.05.2015 Starost: 8 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO AMANDMA NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČINOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015

Ljubljana, 25. 5. 2015 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS, Državni zbor in Državni svet poslalo dopis, v katerem podajamo oceno, da ni realno pričakovati sprejetja ukrepov, ki bi občinam zagotovili 22,8 milijonov prihrankov, vsaj ne do konca junija 2015, kot se je Vlada RS zavezala z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2015. Vsekakor razumemo pozicijo Vlade RS, saj trenutna gospodarska rast namreč zelo niža možnosti dogovarjanja z resorji za dodatna varčevanja.


Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji redni seji 22. 5. 2015 sprejelo sklep s predlogom, da se Vladi RS in Državnemu zboru RS predlaga dopolnitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 z dodatnim členom, s katerim se spremeni drugi odstavek 46. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 v delu, ki določa višino povprečnine v znesku 500, 83 evrov v obdobju od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. Predlagamo namreč, da se višina povprečnine za drugo polovico letošnjega leta ne zniža in da ostane na ravni prvega polletja v višini 525 evrov. Ker je zelo velika verjetnost, da s 1. julijem ne bodo nastopili učinki, ki bi občinam ustrezno znižali stroške, je zato nesprejemljivo, da se zniža povprečnina in potiska občine v še večjo finančno in likvidnostno stisko. Naj spomnimo, da je povprečnina določena skladno z Zakonom o financiranju občin 662, 48 evrov, kar dejansko in realno predstavlja stroške občin za izvajanje predpisanih nalog. Glede na Dogovor so občine v proračunih predvidele znižanje stroškov, kar pomeni, da, v kolikor teh učinkov ne bo in se bo v sedanji zaostreni likvidnostni situaciji še znižalo povprečnino, to že resno ogroža sicer stabilno delovanje lokalne samouprave v Sloveniji.

V kolikor pa bo Vladi RS uspelo zagotoviti izpolnitev 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 in sprejeti ukrepe do 30. 6. 2015, ki bodo dali tudi konkretne finančne učinke, pa predlagamo, da te učinke upošteva v okviru določitve povprečnine za prihodnje leto.

* * *


< STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI