25.05.2015 Starost: 8 let

ZBIRANJE PREDLOGOV SPREMEMB ZAKONA IN UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 25. 5. 2015 - Ministrstvo za javno upravo v okviru normativnega načrta Vlade RS v letu 2015 predvideva pripravo novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V ta namen uporabnike predpisov, ki jih vsakodnevno uporabljate pri svojem delu, naprošajo za sodelovanje. Obrnili so se tudi na Združenje občin Slovenije in preko nas na občine.


Ministrstvo za javno upravo naproša, da jim glede na veljavna predpisa, na specifike vaših zakonskih nalog ter glede na druge posebnosti, posredujete vaše videnje problematičnih delov veljavne ureditve skupaj z obrazložitvami ter seveda konstruktivnimi predlogi za pripravo boljših možnih normativnih rešitev.

Prav tako pa pristojni prosijo, da jim poleg morebitnih predlogov o urejanju področij, ki jih morda sedaj veljavni zakon še ne ureja, oziroma predlogov, ki predlagajo drugačno temeljno ureditev razmerij, posredujete tudi opise konkretne problematike ter vaše predloge za spremembe in izboljšanje že sedaj veljavnih določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13- ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I ter 14/15-ZUUJFO) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). Ob tem prosijo, da upoštevate dejstvo, da gre za splošen sistemski zakon ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ter da je potrebno specifike posameznih vrst premoženja ustrezno urejati v področni zakonodaji.

Prosimo vas, da nam vaše morebitne predloge posredujete do petka, 5. junija 2015, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si.

Celoten dopis ministrstva je dostopen TU.

* * *


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PONOVNO POZIVA VLADO K DVIGU POVPREČNINE NA 525 EVROV