07.01.2022 Starost: 1 let

ZAPROSILO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO OBČINSKIM REDARSTVOM

Ljubljana, 7. 1. 2022 - Ministrstvo za javno upravo naproša občinska redarstva, da na podlagi 28.a člena Zakona o občinskem redarstvu posredujejo podatke o uporabi prisilnih sredstev za leto 2021. Rok z aposredovanje podatkov je 31. 1. 2022.


Navedeni člen namreč določa, da občinsko redarstvo upravlja evidenco uporabe prisilnih sredstev, ministrstvo pa vsako leto pripravi zbirni seznam.

Naprošajo, da občinska redarstva do 31. 1. 2022 posredujejo podatke o številu dogodkov, v katerih so bila uporabljena prisilna sredstva. V tabelo je treba vpisatisamo podatke o številu dogodkov, ministrstvo pa bo na podlagi prejetih podatkov pripravilo zbirni pregled uporabe prisilnih sredstev za preteklo koledarsko leto in primerjavo z leti, odkar je stopila v veljavo novela ZORed.

Hkrati naprošajo občinska redarstva oziroma občine, da posredujejo tudi podatke o številu zaposlenih redark in redarjev.
Ti naj bodo s stanjem na dan 31. 12. 2021. Občine, ki imajo občinska redarstva vključena v skupne občinske uprave, tabele ne izpolnjujejo, saj je ministrstvo te podatke že pridobilo iz zahtevkov občin za sofinanciranje skupnih občinskih uprav.

* * *


< KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2022 IN 2023