23.03.2016 Starost: 7 let

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU V VLADNI PROCEDURI

Ljubljana, 23. 3. 2016 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v vladno proceduro vložilo predlog novele Zakonao socialnem varstvu.


S predlogom zakona se celostno ureja področje socialno varstvenih storitev (socialna aktivacija in koordinirana oskrba v skupnosti), zagotavlja se pravna podlaga za razvoj socialnovarstvenih programov (kot dopolnitev socialnovarstvenim storitvam in ukrepom) in ukinja obvezno pripravništvo na področju socialnega varstva. S spremembami se skuša odpraviti tudi določene nepotrebne administrativne ovire, ki zavlačujejo postopke, ne prispevajo pa k večji kvaliteti dela, varnosti ali transparentnosti postopka.

S predlogom zakona se določajo posebni pogoji za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva in omogoča podelitev tega statusa tudi drugim pravnim osebam zasebnega prava (zavodom, ustanovam, zadrugam) in usklajujejo predpisi o inšpekcijskem nadzoru z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor in inšpekcijo dela.

S predlogom zakona se izenačujejo domače in tuje pravne ter fizične osebe pri izvajanju socialnovarstvenih storitev, izenačujejo se pogoji za imenovanje direktorja javno socialnovarstvenega zavoda ter uvaja pravna podlaga, ki omogoča centrom za socialno delo, da izvajajo zakonsko določene storitve in naloge tudi zunaj njihovega rednega delovnega časa ter regijsko.

Združenje občin Slovenije je na predlog zakona podalo pripombe, ki pa žal niso bile upoštevane.


< V VLADNI POSTOPEK PREDLOŽEN TUDI PREDLOG NOVELE ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA