21.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZAKLJUČENO JAVNO NAROČILO DOBAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ljubljana, 21.04.09 - 26 občin je Pooblastilo ZOS za izpeljavo javnega naročila dobave električne energije. Postopek javnega naročila je zaključen, o tem smo obvestili občine, ki že lahko sklepajo pogodbe z izbranim ponudnikom v posameznem sklopu.Združenje občin Slovenije je na podlagi 25. člena ZJN-2 in Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila izvedlo postopek javnega naročila.

 

 

 

 

 

Pooblastilo za izvedbo naročila so Združenju občin Slovenije dale naslednje občine: Dobrepolje, Grad, Ig Kidričevo, Lenart, Litija, Loška dolina, Lukovica, Mirna peč, Novo mesto, Ormož, Pivka, Podvelka, Poljčane, Polzela, Radlje ob Dravi, Ribnica, Sevnica, Sodražica, Straža, Ĺ kofljica, Ĺ marješke toplice, Ĺ martno pri Litiji Trbovlje, Tržič, Zreče.

 

 


Javno naročilo je bilo razdeljeno na 4 sklope, v razpisni dokumentaciji pa je naročnik določil, katere potrebne izjave, obrazce in dokumente je potrebno predložiti v ponudbi. Javni razpis je bil v skladu z 12. členom ZJN-2 objavljen na portalu javnih naročil, št. JN521/2009 z dne 28.01.2009, št. JN1498/2009, z dne 27.02.2009, št. JN1604/2009 z 03.03.2009. Do roka za oddajo ponudb, to je do 16.03.2009, do 9. ure, je naročnik prejel ponudbo štirih ponudnikov, in sicer: - ponudnika Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana za sklope 1, 2, 3 in 4; - ponudnika Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, za sklop 2; - ponudnika Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, za sklope 1, 2, 3 in 4; - ponudnika Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova3a, 4000 Kranj, za sklop 3. Vse ponudbe so bile pravočasne, pravilno označene in v zaprtih ovojnicah. Nepravočasnih ponudb ni bilo.

 

 


Javno odpiranje ponudb je bilo dne 16.03.2009 ob 10. uri, v prostorih naročnika. O javnem odpiranju ponudb je bil voden Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, številka 01/2009-JR/JZ, ki je bil ponudnikom skladno s 76. členom ZJN-2 poslan po pošti. Pri pregledu ponudb je naročnik ugotovil, da so ponudbe ponudnikov Elektro Celje d.d., Elektro Gorenjska d.d. in Elektro Ljubljana d.d. formalno nepopolne v smislu 1. odstavka 78. člena ZJN-2, torej tako da jih je mogoče in dopustno dopolniti. V skladu z navedenim je naročnik navedene ponudnike pozval k dopolnitvi svojih ponudb.

 

 


Vsi pozvani ponudniki so pravočasno dopolnili svoje ponudbe. Izbrani so bili naslednji ponudniki:

 

 

IZBIRA PONUDNIKA V SKLOPU 1: LJUBLJANA -  ELEKTRO LJUBLJANA D.D., SLOVENSKA CESTA 58, 1516 LJUBLJANA;

 

 

IZBIRA PONUDNIKA V SKLOPU 2: CELJE - PONUDNIK ELEKTRO CELJE D.D., VRUNčŒEVA 2A, 3000 CELJE;

 

 

IZBIRA PONUDNIKA V SKLOPU 3: GORENJSKA - PONUDNIK ELEKTRO LJUBLJANA D.D., SLOVENSKA CESTA 58, 1516 LJUBLJANA;

 

 

IZBIRA PONUDNIKA V SKLOPU 4: MARIBOR -  PONUDNIK ELEKTRO LJUBLJANA D.D., SLOVENSKA CESTA 58, 1516 LJUBLJANA.


* * *


< NA SVLR OBJAVILI NOVE PODATKE ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ