03.04.2017 Starost: 5 let

ZAKLJUČENA PRIMERJALNA ANALIZA GJS OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2015

Ljubljana, 3. 4. 2017 - Zbornica komunalnega gospodarstva skupaj z Združenjem občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije ter Združenjem mestnih občin Slovenije nadaljuje z izvajanjem projektne naloge Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, katere temeljni namen je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja storitev javnih služb varstva okolja za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih stroškov, izvajalcem pa identifikacijo razlogov za odstopanje in možnosti za izboljšanje poslovanja.


Zaključena je  1. faza projektne naloge, ki analizira izvajanje oskrbe s pitno vodo v letu 2015. Primerjalna analiza vključuje 48 izvajalcev javne službe, ki izvajajo javno službo v 160 občinah ter omogoča celovit in reprezentativen pogled na pogoje in stroške izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo v slovenskem prostoru.

 

Iz analize izhaja, da se oskrba s pitno vodo na posameznih oskrbovalnih območjih izvaja pod zelo različnimi pogoji. Pri presoji učinkovitosti je zato ključno poznavanje in upoštevanje pogojev izvajanja oskrbe, ki jih določajo značilnosti prostorske urejenosti oskrbovalnih sistemov v upravljanju posameznega izvajalca. V primerjalni analizi so podrobneje analizirani dejavniki prostorske urejenosti oskrbe s pitno vodo, kakovost in zanesljivost oskrbe ter trajnostna naravnanost in učinkovitost izvajanja javne službe, ki pomembno vplivajo na stroške izvajanja oskrbe. Širok nabor analiziranih dejavnikov tako zagotavlja strokovno podlago za presojo stroškovne upravičenosti oskrbe s pitno vodo ob upoštevanju pogojev in okoliščin izvajanja javne službe na posameznem oskrbovalnem območju.

 

Zaključno poročilo je bilo posredovalo izvajalcem, ki so sodelovali v analizi, ter občinam, v katerih posamezni izvajalec zagotavlja javno službo oskrbe s pitno vodo, z navedbo oznake izvajalca.

 

Poročilo I. faze projektne naloge Primerjalna analiza izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2015 pa je dostopno tukaj.

 

 


< MESEČNI UTRIP MAREC 2017