28.06.2019 Starost: 3 let

ZAHTEVA ZA TAKOJŠEN PRIČETEK POGOVOROV ZA ODPRAVO ANOMALIJ PLAČ FUNKCIONARJEM

Ljubljana, 28.6.2019 – V Združenju občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) od Vlade zahtevamo takojšen pričetek pogovorov za odpravo anomalij plač funkcionarjev.


V začetku leta smo na vseh regijskih svetih ZOS, na seji predsedstva ZOS in na Skupščini  ZOS sprejeli sklep v katerem županje in župani pozivajo k spremembam zakonodaje, ki ureja plače funkcionarjev, saj je z dogovorom med vlado in sindikati prišlo do sprostitve varčevalnih ukrepov na področju plač in posledično do nesorazmerij med županskimi plačami in plačami direktorjev občinskih uprav, ravnateljev vrtcev in direktorjev javnih zavodov.

Dne 12.1.2019 je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek med ministrom Medvedom in predsednikom  ZOS Smrdeljem na katerem je bila izpostavljena ta problematika
Dne, 6.2.2019 smo na predsednika vlade poslali tudi skupno pobudo vseh treh združenj za sklic sestanka in razreševanje problematike glede uskladitve plač funkcionarjev.

Glede na to, da tudi  Računsko sodišče opozarja, da so po dvigu plač v javnem sektorju nastala nova nesorazmerja, saj so predstojniki organov in funkcionarji zdaj plačani manj od najbolje plačanih javnih uslužbencev. Zato bi  naj  plače funkcionarjev zvišali za pet do deset plačnih razredov oziroma za 20 do 40 odstotkov. Dodatno so torej  plačna nesorazmerja med javnimi uslužbenci in funkcionarji povečali zadnji dvigi plač v javnem sektorju, pri čemer to ni zadnje letošnje povišanje plač v javnem sektorju. Vrsta javnih uslužbencev bo štiri- do osemodstotnega dviga deležna še jeseni. Že sedaj je pomemben del funkcionarjev plačan manj kot njihovi podrejeni; 54 od 90 vrst funkcionarjev je v tem trenutku plačanih manj ali enako kot najbolje plačani javni uslužbenci. Če upoštevamo še dodatke, ki jih lahko prejme javni uslužbenec, pa eni redno presegajo plačo predsednika vlade,

Glede na navedeno v ZOS  podpiramo pobudo Računskega sodišča in od vlade zahtevamo pričetek pogovorov o uskladitvi oziroma popravku prejemkov funkcionark in funkcionarjev z namenom ponovne vzpostavitve realnih plačnih razmerij.


< SREČANJE ZOS S PREDSTAVNIKI UKRAJINSKIH URADNIKOV