19.04.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZADRŽANO IZVRŠEVANJE DELA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 19. 4. 2011 - Ustavno sodišče je sklenilo, da do končne odločitve zadrži izvrševanje ene od določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Gre za določbo, ki jo je v ustavno presojo predlagal varuh človekovih pravic in po kateri so javno dostopni tudi podatki o dohodkih in premoženjskem stanju odgovornih za javna naročila.


 

Ustavno sodišče sme do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Po presoji ustavnega sodišča so posledice, ki nastajajo z izvrševanjem izpodbijane določbe, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči njeno začasno zadržanje. Na podlagi izpodbijane določbe bi bili javno objavljeni osebni podatki javnega uslužbenca, skupaj s pridobljenim premoženjem v času članstva v razpisnih komisijah. čŒe bi ustavno sodišče zahtevi ugodilo in presodilo, da izpodbijana ureditev protiustavno posega v zasebnost javnih uslužbencev, javne objave njihovih osebnih podatkov za nazaj ne bi bilo mogoče več odpraviti.

 

Po oceni ustavnega sodišča začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe nima drugih posledic, kot je ta, da se do končne odločitve podatki o pridobljenem premoženju teh oseb javno ne objavijo. To ne vpliva na izvajanje drugih ukrepov za preprečevanje korupcije v postopkih javnih naročil. čŒe bo ustavno sodišče presodilo, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z ustavo, se bodo na podlagi podatkov o premoženjskem stanju, ki so jih te osebe dolžne posredovati komisiji, lahko objavili tudi podatki o premoženju, ki so ga te osebe pridobile v času trajanja članstva v razpisnih komisijah. Presojo ustavnosti določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po kateri so javno dostopni tudi podatki o dohodkih in premoženjskem stanju oseb, odgovornih za javna naročila, je ustavnemu sodišču predlagal varuh človekovih pravic. Določba po njegovem predstavlja prekomeren poseg v zasebnost, saj osebe, odgovorne za javna naročila, niso javne osebe. Teža posledic, ki jo ima ta poseg v zasebnost, pa ne odtehta ciljev, ki jih je zasledoval zakonodajalec. Državni zbor in vlada začasnega zadržanja izpodbijane določbe sicer nista podpirala, saj sta ocenila, da bi bile posledice začasnega zadržanja hujše, kot če bi se izpodbijana določba izvrševala.


< POSVET NA TEMO KORIŠČENJA SREDTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZFO-1