25.06.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZAČETEK VELJAVNOSTI NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA

S 25. junijem začne veljati novela stanovanjskega zakona, ki uvaja poenostavitve na področju upravljanja stanovanj. Novela ne posega v sam koncept in sistemske rešitve veljavnega zakona in poenostavlja sklepanje pogodb o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki, za kar je po obstoječem zakonu potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov.


Po novem bi za potrebe upravljanja za sklenitev pogodbe zadoščalo soglasje solastnikov, ki imajo skupaj več kot 75 odstotkov solastniškega deleža. Za izboljšave, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, novela predvideva 100-odstotno soglasje lastnikov, za izboljšave, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa več kot 75-odstotno soglasje. Kot je ob vladnem sprejemu novele poudaril minister za okolje in prostor Janez Podobnik, novela zakona v najemne razmere, ki so zelo občutljiva tematika, ne posega. "Gre pa novost, ki jo zakon uvaja, v smeri varovanja družine, in sicer z izjemnim nadaljevanjem najemnega razmerja, ko najemnik trajno odide v dom za starejše ali si ustvari novo družino ali se preseli v novo stanovanje izven kraja bivanja," je pojasnil minister. Zakon širi sistem zagotavljanja subvencij tudi na najemnike tržnih stanovanj, kadar ti izpolnjujejo dohodkovne ter druge materialne pogoje ter so se prijavili na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. Z zagotavljanjem subvencij najemnikom s tržno najemnino bi se olajšalo plačilo najemnin najemnikom, ki sicer izpolnjujejo vse pogoje za subvencijo, vendar zaradi dolgih čakalnih dob ne morejo pridobiti neprofitnega stanovanja v najem in s tem subvencije k najemnini. Takih najemnikov naj bi bilo samo v večjih urbanih centrih vsaj 400. Novela stanovanjskega zakona predlaga tudi subvencioniranje najemnin uporabnikom hišniških stanovanj. Do te subvencije naj bi bilo upravičenih okoli 150 hišnikov. Za subvencioniranje najemnikov v hišniških stanovanjih bi bilo po ocenah potrebnih približno 260.000 evrov sredstev letno, kar bi v celoti krili iz državnega proračuna. Glede subvencioniranja najemnikov v tržnih stanovanjih, ki čakajo na neprofitno stanovanje, pa znaša skupna obveznost približno 780.000 evrov, katere polovico bi krili iz državnega, polovico pa iz občinskih proračunov. Predlog zakona krepi vlogo Stanovanjskega sklada RS v okviru soinvestitorstva z občinami in partnerstva z občinami in zasebnimi investitorji z namenom spodbujanja gradnje stanovanj, zlasti neprofitnih najemnih stanovanj.


< SEJA KOMISIJE ODBORA REGIJ - COTER IN KONFERENCA