27.08.2015 Starost: 7 let

ZAČETEK POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 26. 8. 2015 – Predstavniki združenj občin in Vlade RS so se sestali na prvem usklajevalnem sestanku o financiranju občin za leti 2016 in 2017.


Državna sekretarka z Ministrstva za finance Mateja Vraničar je predstavila proračunski okvir za leti 2016 in 2017. Za leto 2016 se zasleduje proračunski primanjkljaj v višini 2,25 % BDP, v letu 2017 pa 1,8 % BDP (po obračunskem sektorju država). Prav tako je država zavezana k zniževanju dolga sektorja države.

 

Izhodišča Vlade glede financiranja občin za prihodnji dve leti:

-          predlog višine povprečnine: 519 evrov,

-          predlog višine sredstev za sofinanciranje investicij (21. člen ZFO-1): 2 % + 1 % kot poplačilo za leto 2015;

-          omejitev finančne izravnave do višine primerne porabe (odvzem presežka nad primerno porabo),

-          vprašanje smiselnosti določbe o možnosti dodatnega zadolževanja občin v ZIPRS (sedanji 46.b člen ZIPRS1415).

 

Povprečnina v višini 519 evrov pomeni, da bi država poleg 1,042 milijarde evrov, ki občinam pripadejo iz naslova dohodnine, morala zagotoviti še 30,1 milijonov evrov sredstev finančne izravnave, ob tem pa nekaj več kot desetim občinam odvzela presežek sredstev nad primerno porabo (11,8 milijona evrov).

 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je opozoril na razkorak med porabo občin in prihodki iz naslova povprečnine za leto 2015. Ta bo znašal okoli 120 milijonov evrov. To razliko občine pokrivajo iz drugih virov, številne občine so v likvidnostnih težavah. Opozoril je, da v letošnjem letu niso bili narejeni resni prihranki, pri tem pa je Ministrstvo za finance pozval, da pripravijo izračun vpliva povišanja plač na občine. Stališče Združenja občin Slovenije je povprečnina v višini 671 evrov (izračuni na starih podatkih) in sredstva za investicije v višini 6 % (+1 % iz leta 2015).

 

Združenje občin Slovenije je finančno ministrstvo zaprosilo za izračun povprečnine na podlagi metodologije iz ZFO-1: ta za leto 2016 znaša 652,60 evrov.

 

Predsednik SOS dr. Ivan Žagar je kot izhodišča podal tisto, kar določa veljavna zakonodaja. Temu je pritrdil tudi predsednik ZMOS Bojan Kontič, poleg tega pa dodal, da je ukrep odvzema presežka nad primerno porabo za mestne občine nesprejemljiv.

 

Državna sekretarka Vraničarjeva se je odzvala na stališča občin. Zakonsko določena povprečnina bi pomenila, da bi morali iz državnega proračuna zagotoviti 306 (pri povprečnini 652 evrov) oziroma 344 milijonov evrov (pri povprečnini 671 evrov), kar je glede na proračunski okvir finančno nevzdržno. Tudi zahtevo ZOS po večjem odstotku sredstev investicijskega transfera gre čez okvir, ki so si ga zadali, zato se povečanje tega transfera lahko odrazi v zmanjšani povprečnini. Vsak dodaten odstotek sredstev za sofinanciranje investicij pomeni okoli 11 milijonov evrov.

 

Glede na  izražen interes po zbližanju stališč se bodo pogovori nadaljevali 7. septembra.

 

Dr. Roman Lavtar je podal pregled dogajanja okoli ukrepov za znižanje stroškov občinam. V drugi polovici avgusta so občinam poslali vprašalnik o učinkih ukrepov iz Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin. Podpredsednica ZOS Jasna Gabrič je kot predlog za spremembo izpostavila dva ukrepa, ki občinam prinašata ogromne stroške: sprememba tolmačenja glede plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja ter mrliško pregledna služba. Aktivnosti za zmanjšanje stroškov občinam se bodo nadaljevali pod okriljem Ministrstva za javno upravo.

 


< 60. DOPISNA SEJA VLADE RS