19.11.2020 Starost: 168 dni

Z VZTRAJNOSTJO ZOS DOSEŽENA ODPRAVA PREHODNEGA OBDOBJA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ PO 21. ČLENU ZFO IN NEPOTREBNIH ADMINISTRATIVNIH OVIR

Ljubljana, 19. 11. 2020 – Poslanke in poslanci Državnega zbora RS na 48. izredni seji med drugim obravnavajo tudi predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin. Gre za izjemno pomemben zakon, ki občinam prinaša pomembne prihranke in prepotrebne administrativne razbremenitve. Je plod skoraj dve letnega dela in dveh vladnih delovnih skupin. Združenje občin Slovenije je kot edino združenje občin podalo amandmaje k predlogu zakona. Z vztrajnostjo in večkratnimi utemeljevanji smo dosegli, da se v predlog zakona končno vnesejo tudi spremembe 23. člena Zakona o financiranju občin, ki odpravljajo ključne administrativne ovire pri črpanju investicijskih sredstev 21. člena tega zakona. Prav tako se odpravlja prehodno obdobje pri sofinanciranju investicij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na 6% primerne porabe. Gre za pomemben dosežek, za katerega se je Združenje občin Slovenije zavzemalo že vrsto let. Zakon bodo poslanke in poslanci obravnavali danes, o njem pa odločali jutri.


Da država občinam nalaga vedno nove in nove naloge in za to ne zagotovi ustreznega financiranja ter ustrezne višine povprečnine, smo na Združenju občin Slovenije (ZOS) opozarjali vrsto let. Vlado RS, pristojna ministrstva, Državni zbor RS in Državni svet RS smo pozivali naj občinam ne nalagajo novih nalog, če v proračunu države za to ni zagotovljenih ustreznih finančnih sredstev. Prav tako smo na Ustavno sodišče RS vložili pobude za oceno ustavnosti zakonov o  izvrševanju državnih proračunov, proti državi vložili tožbo zaradi premalo izplačane povprečnine. Bili smo mnogokrat preslišani in večkrat neuspešni kot uspešni. Pa vendar smo vztrajali v jasno začrtanem cilju – zagotoviti občinam ustrezna finančna sredstva za njihovo nemoteno delovanje.

Tako je bila v začetku leta 2019 s strani Vlade RS ustanovljena delovna skupina za zmanjšanje stroškov občin in stvari so se pričele odvijati v pravo smer. Predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), na podlagi katerega je bilo po prvotnih načrtih predvidenih dobrih 30 mio evrov prihrankov, bi moral stopiti v veljavo že s 1. 1. 2020, vendar so se kolesja sprememb vmes malce ustavila.


Nova Vlada RS je oblikovala novo delovno skupino za lokalno samoupravo, znotraj katere so bile oblikovane dodatne rešitve. Člani delovne skupine so bili tudi predstavniki ZOS – predsednik Robert Smrdelj in oba podpredsednika mag. Marko Diaci ter Uroš Brežan. Rezultat dela te skupine so novi prihranki občin, in sicer
v skupni vrednosti blizu 70 mio evrov - 31,5 mio evrov zaradi prevzema obveznosti države od občin, 4,7 mio evrov pri občinah z romskih prebivalstvom, 25,9 milijona evrov zaradi uveljavitve polne višina nepovratnih sredstev za financiranje investicij ter 1,9 milijona evrov zaradi prevzema stroškov gasilskega zavarovanja na državo.

Da ZFRO predstavlja pomemben korak k finančni in tudi administrativni razbremenitvi občin, je ZOS Vlado RS opozoril že ob oblikovanju predloga višine povprečnine za prihodnji dve leti, in sicer v mesecu avgustu 2020, ter pozval k njegovemu nujnemu in čimprejšnjemu sprejetju.

V mesecu oktobru pa je ZOS, edino od treh združenj občin, poslanskim skupinam, matičnemu odboru državnega zbora in državnemu svetu posredoval predlog amandmajev k predlogu ZFRO. Ponovno smo predlagali, da se v temeljito poenostavi administrativne postopke uporabe sistemskih sredstev za sofinanciranje investicij ter da se za ta vir odpravi prehodno obdobje in zagotovi zakonsko predvideno financiranje občinam z najvišjim indeksom razvojne ogroženosti. S predlagano spremembo 23. člena se korenito poenostavlja postopke, zmanjšuje administrativno delo in povečuje fleksibilnost ter gospodarnost uporabe sredstev za sofinanciranje občinskih investicij. Za kvoto sredstev, ki pripada posamezni občini, je skladno z indeksom razvojne ogroženosti potrebna  maratonska pot - od vloge, dopolnitev, sprememb, umeščanja v občinske ter državni NRP do potrditev projektov ter vseh sprememb na vladi, pa nadalje do odobritve, podpisa pogodb. Do slednjega žal prihaja šele v novembru in posledično do likvidnostnih težav občin, saj so izplačila s strani države šele konec leta. Gre za pomembna razvojna sredstva občin, ki predvsem pri manjših občinah predstavljajo pomemben proračunski vir, zato je resnično že več kot skrajni čas, da se poenostavitev končno izvede.

S vsem navedenim pa delamo nenazadnje tudi korak k zagotavljanju skladnega regionalnega razvoja Slovenije.

* * *

 


< POTRJEN ZIPRS2122 IN Z NJIM VIŠJA POVPREČNINA