01.06.2020 Starost: 2 let

Z USPEŠNO VLOŽITVIJO AMANDMAJEV DO SPREMEMBE VIŠINE ZADOLŽEVANJA

Ljubljana, 1. 6. 2020 - 29. 5. 2020 je potekala 38. izredna seja Državnega zbora RS, na kateri so poslanke in poslanci sprejeli Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 (ZIUOOPE).


Združenje občin Slovenije je na predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 (ZIUOOPE) vložilo amandma na 5. in 6. člen ter v svoji nameri uspelo.

Zakon v svojem 5. členu spreminja 10. b člen ZFO, ki se glasi:
»Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«


Sprememba je zelo pomembna za delovanje občin in tudi za zagon ter dokončno izvedbo investicij. Slednje so v časih, ko se gospodarstvo sooča s težavami in nedvomno se bo tudi v prihodnjem letu, izjemnega pomena.

V Zakonu o lokalni samoupravi  se v 86.a členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če ni v aktih združenj določeno drugače, združenje zastopa eden od županov občin članic, člani organov upravljanja in nadzora pa so lahko poleg županov tudi drugi funkcionarji občin članic.«.


Namen spremembe je trajna odprava navzkrižja določb Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in hkrati vzpostavitev pogojev, da bo delo interesnih združenj občin potekalo nemoteno. Namreč v letu 2019 in v 2020 na združenja občin, s strani Komisije za preprečevanje korupcije, prihajajo dopisi s pozivi za odpravo nezdružljivosti funkcij županov z delom županov v organih združenj. Navedbam, da gre za nezdružljivost funkcij smo na ZOS vseskozi nasprotovali in oporekali.

V predlogu zakona sta bila to ukrepa začasne narave, sedaj temu ni tako.

Prav tako zakon v svojem 41. členu določa podaljšanje veljavnosti pogodb za posebne linijske prevoze, in sicer do 1. 9. 2021.

Nadalje zakon v 77. členu določa oprostitev plačila staršev za vrtec. Tako so starši, katerih otroci od 18. maja 2020 do 30. junija 2020, ne obiskujejo vrtca, za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila za vrtec. Višino znižanega plačila staršev za vrtec krije proračun Republike Slovenije. Zasebni vrtci, ki se financirajo v skladu s 34. členom Zakona o vrtcih so upravičeni do kritja znižanega plačila staršev za vrtec iz proračuna Republike Slovenije v višini plačila, ki bi jim bilo določeno, če bi bil otrok vključen v istovrstni program javnega vrtca. Sredstva v višini oprostitve plačila staršev za vrtce, ki izvajajo javno službo, zagotavlja občina ustanoviteljica vrtca oziroma koncedentka za vse vključene otroke v ta vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok. Ta sredstva pa se občinam povrnejo iz proračuna Republike Slovenije.  Zasebni vrtci, ki so financirani v skladu s 34. členom ZVrt uveljavljajo znesek v višini oprostitve plačila staršev neposredno iz proračuna Republike Slovenije.

V 84. členu prehodnih in končnih določb je določeno, da se v obdobju od 13. marca 2020 do 31. maja 2020 javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s koncesijo iz občinskega proračuna zagotovijo sredstva v višini izpada plačil staršev za vrtce. Ta sredstva se občinam povrnejo, na podlagi njihovih zahtevkov, iz proračuna Republike Slovenije. Zahtevek mora biti zmanjšan za vsa sredstva, ki jih je vrtec pridobil iz naslova drugih interventnih ukrepov ter prihrankov zaradi neopravljenih storitev. Zahtevki za mesec maj se posredujejo MIZŠ, do 30. junija 2020. Zasebni vrtci, ki se financirajo na podlagi 42. člena ZIUZEOP za dejavnost predšolske vzgoje, ki se financira iz javnih sredstev v obdobju od 13. marca 2020 do 31. maja 2020, ne morejo uveljavljati drugih interventnih ukrepov. Če je zasebni vrtec uveljavljal druge interventne ukrepe, mora v zahtevku za financiranje zasebnega vrtca odšteti vsa sredstva, ki jih je vrtec pridobil iz naslova drugih interventnih ukrepov. Zahtevke za mesec maj posredujejo MIZŠ, do 30. junija 2020.

* * *


< MESEČNI UTRIP MAJ 2020