23.08.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

Z NOVIM POSLOVNIKOM PROTIKORUPCIJSKE KOMISIJE DO JASNEJŠIH PRAVIL IN NOVIH PRISTOJNOSTI KOMISIJE

Ljubljana, 23. 8. 2010 - 28. avgusta bo začel veljati nov poslovnik komisije za preprečevanje korupcije. Poslovnik, ki sicer le natančneje ureja določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, med drugim podrobneje opredeljuje vprašanji uveljavljanja protikorupcijskih klavzul v pogodbah javnih organov in vodenja posebnega registra lobistov.


 

Novi poslovnik za razliko od starega, leta 2004 sprejetega poslovnika določa, da načelna mnenja nimajo pravnih ali materialnih posledic ter da komisija v njih ne odloča o odgovornosti udeleženih fizičnih ali pravnih oseb.

 

Predsednik komisije Drago Kos je pojasnil, da je takšna ureditev veljala že do zdaj, in je bila zapisana tudi v vsakem načelnem mnenju, v novi poslovnik pa so jo zapisali le zaradi večje jasnosti in zato, ker zakon to vprašanje ureja nekoliko bolj natančno.

 

čŒe stari poslovnik določa, da osebam ni potrebno dajati pojasnil komisiji, če bi s tem kršile uradno ali vojaško tajnost, novi pravilnik nasprotno določa, da so osebe med odgovarjanjem na vprašanja komisije dolžne dati vsa pojasnila in odgovore, ki so potrebna za opravljanje njenih nalog.

 

Takšna nova ureditev je posledica tega, da zakon o integriteti določa, da morajo državni organi komisiji posredovati vso dokumentacijo, ki jo potrebuje pri svojem delu, tudi če gre za tajne podatke. "Zato je logično, da se na tajnost podatkov ne morejo sklicevati niti posamezniki," pojasnjuje Kos.

 

Povsem novi so v poslovniku členi, ki se nanašajo na protikorupcijske klavzule v pogodbah, ki jih sklepajo javni organi. Tako lahko komisija v primeru, da sumi, da javni organi v pogodbah ne uporabljajo protikorupcijskih klavzul ali jih uporabljajo nepravilno, od njih zahteva vse pogodbe in podatke, vezane na določeno pogodbo. čŒe komisija pri tem ugotovi, da klavzule niso bile uporabljene, pa bi morale biti, ali da sklenjene klavzule organu ne zagotavljajo zadostne zaščite, komisija o tem obvesti vodstvo organa.

 

Takšne določbe v poslovniku po besedah Kosa niso neposredno posledica afere Patria, pač pa so le izvedbe določb, ki jih določa zakon o integriteti. Slednji namreč določa, da morajo vsi organi javnega sektorja določiti protikorupcijske klavzule, če vrednost pogodbe presega 10.000 evrov, uresničevanje teh določb pa nadzira tudi komisija za preprečevanje korupcije.

 

Na vprašanje, ali bi lahko zato po novem poslovniku komisija od Ministrstva za obrambo zahtevala, da v primeru pogodbe s Patrio uveljavi protikorupcijsko klavzulo, če bi pri ponovnem pregledu nakupa ugotovila korupcijo, Kos odgovarja, da ne. "Zakon in poslovnik ne veljata za pogodbe, ki so bile sklenjene pred njunim sprejetjem. Bo pa komisija to lahko zahtevala pri pogodbah, ki so bile sklenjene od 5. junija naprej, ko je začel veljati zakon o integriteti," pravi.

 

Novi poslovnik komisiji izrecno tudi nalaga, da mora ščititi identiteto prijaviteljev primerov korupcije in da lahko identiteto prijavitelja razkrije le na zahtevo sodišča. Takšno določilo je po besedah Kosa posledica zahtev zakona o integriteti, ki so "zagotovo tudi posledica zapletov, ki so se pojavljali s komisijo DZ po zakonu o preprečevanju korupcije". Slednja je namreč od Kosove komisije zahtevala, da ji posreduje tudi podatke o prijaviteljih korupcije. Sicer pa je komisija identiteto prijaviteljev ščitila že do zdaj, pravi Kos.

 

Ena izmed večjih sprememb v poslovniku predstavljajo členi, ki govorijo o lobiranju, komisiji pa nalagajo, da vzpostavi in vodi register lobistov. Po omenjenih določbah komisija tudi preverja, ali so ji lobisti do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto oziroma najpozneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije posredovali z zakonom določeno poročilo, lobista pa lahko tudi izbriše iz registra, če ugotovi, da se ni držal zakonsko določenih pravil lobiranja.

 

"Omenjeni členi so sicer dokaj skopi glede na to, da je to področje v zakonu o integriteti dokaj natančno urejeno, ne glede na to pa bomo z njimi dobili prvi register lobistov pri nas nasploh, ki bo tudi javen," pravi Kos.

 

Novi poslovnik je bil sicer po besedah predsednika komisije potreben zato, ker je zakon o integriteti in preprečevanju korupcije uvedel preveč novosti, da bi bil stari poslovnik še zadosten.


< ZAČENJAJO TEČI ROKI ZA IZVEDBO JESENSKIH LOKALNIH VOLITEV