20.11.2020 Starost: 2 let

Z MIZŠ O PREDLOGIH PROJEKTOV V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST TER EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2021 - 2027

Ljubljana, 20. 11. 2020 - Včeraj, 19. 11. 2020, je s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekala videokonferenca, katere namen je bil predstavitev projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost ter v okviru Evropske kohezijske politike 2021-2027. Predstavitve se je udeležil podpredsednik Združenja občin Slovenije mag. Marko Diaci in predsednica Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti Nataša Rupnik.


Na sestanku so bili predstavljeni trije ukrepi Evropske kohezijske politike 2021-2027 in projekt iz mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF).

Predstavniki ministrstva so v predstavitvah projektov poudarili, da gre za projekte, ki so trajnostno naravnani. V razpravi je bilo izpostavljena potreba občin, da je treba zagotoviti sredstva za investicije v športno infrastrukturo. Težave so predvsem pri investicijah v športne dvorane, medtem, ko je pri zunanjih objektih manj težav in je na tem področju narejen napredek. Podana je bila bojazen, da brez ustrezne infrastrukture tudi kakovostno izvajanje športnih aktivnosti ne bo mogoče.


S strani župana Občine Vodice, Aca Šuštarja, je bilo izpostavljeno, da bi bilo treba področje investicij sistemsko urediti, in sicer na način, da bi se npr. sredstva v višini med 20 in 25 mio evrov vsako leto namenjala za investicije v športne objekte in v nekem določenem časovnem obdobju bi na nivoju celotne države prišli do točke, ko bi bili vsi športni objekti ustrezno urejeni. Sofinanciranje večnamenskih športnih dvoran je izrednega pomena za razvoj športa na sploh in s tem tudi izboljšanja zdravja v vsej državi.


Ne gre zanemariti dejstva, da je Slovenija na področju športa močna in ne samo pri profesionalnem športu, temveč tudi pri rekreativnih športih, žal pa so športni objekti dotrajani in v posameznih delih Slovenije tudi popolnoma neprimerni.


Predstavniki MIZŠ so v zvezi s tem podali pojasnilo, da je bilo letošnje sofinanciranje investicij v športne dvorane zaradi epidemije s koronavirusom COVID-19 žal zamrznjeno. Zavedajo se potreb lokalnih skupnosti in v naslednjem letu bo za to področje v okviru Nacionalnega programa športa predvidenih 6 mio evrov sredstev. Prav tako pa bodo na ministrstvu pristopili k organizaciji posvetovanj in delovnih skupin za posamezne sklope projektov.


Projekti Evropske kohezijske politike 2021 – 2027:


1. Integracija socialnih invalidov v šport

Cilj projekta je:

  • vzpostavitev sistema za vključitev mladih invalidov v športne in gibalne dejavnosti in njihovo integracijo v družbo,
  • razvoj ustreznih programov za promocijo gibanja in telesne dejavnosti med invalidi,
  • usposobitev zadostnega števila strokovnih delavcev za šport invalidov,
  • povečanje števila mladih invalidov, ki so športno in gibalno aktivni.

Ciljne skupine projekta so invalidi in njihove družine, športne organizacije, strokovni delavci v športu.

V razpravi je bilo poudarjeno, da je dostopnost športnih objektov za invalide ključnega pomena. Invalidom je dostop velikokrat otežen in bi se z vzpostavitvijo neke evidence objektov, ki imajo urejen dostop za invalide in so ustrezno opremljeni, veliko doprineslo k večji informiranosti invalidov saj bi na ta način prišli do informacij kateri športni objekt je ustrezen. 

2. Vzpostavitev večnamenskega rekreacijskega objekta, zgrajenega v skladu s trajnostnimi smernicami zelene infrastrukture
Cilj projekta je vzpostavitev večnamenskega plavalnega kompleksa zgrajenega v skladu s trajnostnimi smernicami zelene infrastrukture in oživitev degradiranega urbanega področja, ki bo na voljo za najširšo uporabo skupnosti.

Ciljne skupine projekta so mestne občine, uporabniki pa bodo vsi prebivalci mestne občine, ki se bodo lahko vključili v različne programe od vadbe za dojenčke, plavalnega opismenjevanje za otroke, treninge plavanja, rekreativnega plavanja, plavanja za nosečnice, rehabilitacijskih programov v vodi, vadbe za seniorje ali specialnih vadb prilagojenih skupinam ljudi, ki so zdravstveno ogroženi.

S strani ministrstva je bilo podana informacija, da je bilo v obdobju 2000 do 2020 skozi različne javne razpise sofinanciralo 18 projektov športne infrastrukture bazenov v višini cca. 2.400.000 EUR, iz programa sofinanciranja ESSR v obdobju 200-2006 in 2007-2013 pa projekt v višini 70.947 EUR. Povprečna starost bazenov v zahodni kohezijski regiji je 33 let, v vzhodni pa 34 let.

MIZŠ je na podlagi analize stanja glede vlaganja v športno infrastrukturo ugotovil, da namerava 27 občin v obdobju 2020-2027 vlagati v različne investicije bazenov, od tega 18 občin v vzhodni kohezijski regiji in 9 v zahodni kohezijski regiji.

3. Spodbujanje zdravega življenjskega sloga na lokalni ravni

Cilj projekta je povečati število redno športno dejavnih prebivalcev (družin) ter povečati število športno dejavnih v strokovno vodenih športnih programih. Strokovnjaki s področja športa in gibalne dejavnosti za razvoj programov gibanja, športne organizacije na lokalni ravni za organiziranje vodenih vadb, strokovni delavci v športu za izvajanje vodenih vadb, prebivalci vključeni v vadbe.

Ciljne skupine projekta so strokovnjaki s področja športa in gibalne dejavnosti za razvoj programov gibanja, športne organizacije na lokalni ravni za organiziranje vodenih vadb, strokovni delavci v športu za izvajanje vodenih vadb, prebivalci vključeni v vadbe.

Mehanizem za okrevanje in odpornost (RRF)
Gre za nov mehanizem, ki je še v fazi usklajevanja. Izhodišča za naložbe in reforme izhajajo iz vsebin vezanih na specifična priporočila državam in prioritete kot so „digitalno“, „zeleno“, produktivnost, trg dela, izobraževanje in spretnosti, R&R, sociala, zdravje. Sredstva bodo na voljo od 2020 do konec junija 2026 in jih ne gre enačiti z evropsko kohezijsko politiko, saj gre za drugačno vsebino in se ne bo toliko osredotočalo na stroške, ki bodo samo nek grob okvir. Ključni bodo mejniki in cilji, ki bodo zelo podrobno gledani. Vse naj bi bilo bolj prijazno uporabnikom.

1. Digitalizacija športa

Cilj projekta je vzpostavitev enotnega informacijskega sistema v športu za zagotavljanje dostopa do informacij, do postopkov ter storitev s področja športa z namenom:

  • vodenja postopkov,
  • razdeljevanja javnih sredstev,
  • zbiranja, evidentiranja in priprave podatkov za analiziranje,
  • posredovanja informacij s področja športa zainteresiranim uporabnikom. 

Ciljne skupine projekta so:

  • Upravljavci športa: država, lokalne skupnosti, Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
  • Izvajalci športa: športne organizacije, strokovni delavci v športu, športniki, vadeči.

V razpravi je bil podan predlog, da bi bilo dobrodošlo, da se med končne cilj projekta uvrsti tudi cilj vzpostavitve sistema, preko katerega bi lahko tudi starši pogledali ali je program financiran iz javnih sredstev, kakšni so izvajalci (usposobljenost kadra…). Prav tako pa bili bilo lažje izvajat nadzor nad porabo sredstev.

                                                         * * *


< VLADA RS NA 40. REDNI SEJI MED DRUGIM SPREJELA SPREMEMBE UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU