17.12.2021 Starost: 1 let

Z MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO O AKTUALNIH TEMAH S PODROČJA GASILSTVA

Ljubljana, 17. 12. 2021 - Danes je na Ministrstvu za obrambo potekal sestanek, na dnevnem redu katerega je bil predlog Zakona o gasilstvu, gasilsko zavarovanje in požarno varovanje, katerega opredeljuje Pravilnik o požarnem varovanju. Združenje občin Slovenije je v okviru javne obravnave podalo svoje predloge in pripombe k navedenima predlogoma predpisov.


Sestanek je vodil državni sekretar obrambnega ministrstva mag. Janez Žakelj in najprej odprl temo gasilskega zavarovanja, ureditev katerega je določil Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). Področje zavarovanja se bo tako uredilo enotno, za celo državo, in sicer za nezgodna zavarovanja gasilcev, zavarovanja odgovornosti in zavarovanja pravne zaščite. Šlo bo za enotno zavarovanje, z letnim obračunom zavarovalne premije, katere bo krila država. Za občine to predstavlja tako administrativno kot tudi finančno razbremenitev. Na vprašanje o kakšnih zneskih je govora, je ministrstvo odgovorilo, da konkretnih številk zneskov premij še nimajo, razpolagajo pa s pavšalnimi zneski. Za zaprosilo združenj jih bodo posredovali občinam.

Z zvezi z gasilskim zavarovanjem je bilo povedano, da sta v razpravi še Predlog Zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom in Predlog spremembe Uredbe o požarni varnosti. Oba predpisa se spreminjata z namenom uresničitve določb ZFRO. Tako predlog Zakona dviguje mejo odstotka sredstev požarne takse namenja za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah s sedanjih 70 odstotkov na 50 odstotkov, uredba pa določa dvig višine požarne takse iz pet na deset odstotkov od osnove za obračun požarne takse. Oba predloga je Združenje občin Slovenije že posredovalo občinam v mnenje, katerega nam lahko pošljete do 22. 12. 2021 na info(at)zdruzenjeobcin.si.


V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o predlogu novele Zakona o gasilstvu. Državni sekretar je povedal, da sistem gasilstva v Sloveniji deluje dobro. Ker gre za kar obsežne spremembe zakona, je bila med udeleženci podano razmišljanje ali ne bi veljalo iti v smeri ali popolnoma novega zakona ali pa zmanjšanja členov, kateri so predmet sprememb. ZOS je v postopku javne obravnave pozdravilo spremembe, predvsem tiste, ki pomenijo finančno razbremenitev občin. S strani predstavnikov lokalnih skupnosti je bila podana kritika, da bi pripravljavci predloga Zakona morali občine oz. njihova združenja že prej vključit v pripravo besedila, saj je nenazadnje gasilstvo občinska javna služba. Ministrstvo se je strinjalo, da se spreminja veliko število členov, vendar rešitve zakona prinašajo izboljšanje dela. Prav tako pa so spremembe zakona nujne, saj je treba izničiti tveganje morebitnega nezakonitega delovanja. V okviru razprave je bilo izpostavljeno, da bi veljalo uvesti tudi plačilo intervencij, vendar so predstavniki ministrstva odgovorili, da bi se to lahko urejalo s spremembo Zakona o naravnih in drugih nesrečah.   

Zadnja točka dnevnega reda je bilo požarno varovanje, oz. besedilo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju. Ministrstvo je v kratki predstavitvi povedalo, da je na nivoju države treba enotno urediti požarno varovanje za objekte, ki tega nimajo. Gre v pretežni meri za objekte lokalnih skupnosti. Sedaj požarno varovanje izvajajo v večini primerov zasebna podjetja, drugje pa gasilska društva. Združenje občin Slovenije je v svojih pripombah pozdravilo rešitve pravilnika in podalo predlog ocene finančnih posledic za občine. Prav tako pa smo predlagali, da se občine vključi v samo pripravo cenika požarnega varovanja.

* * *


< 28. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS