04.12.2019 Starost: 4 let

Z MINISTROM ALEŠEM ŠABEDROM O PROBLEMATIKI ZAGOTAVLJANJA OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINAH

Ljubljana, 4. 12. 2019 - Včeraj je na Ministrstvu za finance potekal sestanek, katerega tema je bila problematika zagotavljanja osnovne zdravstvene dejavnosti v občinah. Problemi občin so precejšnji in skrajni čas je, da se jih pristojni, tudi v sodelovanju z občinami začnejo tudi reševati.


Združenje občin Slovenije je v mesecu septembru na predsednika Vlade RS Marjana Šarca in ministra za zdravje Aleša Šabedra, na podlagi sklepa predsedstva Združenja občin Slovenije, naslovilo poziv k sklicu sestanka, na katerem bi se pogovorili o načinih iskanja ustreznih rešitev kako družinske zdravnike spodbuditi, da se odločijo za sprejem služb na podeželju ter kako obdržati tiste, ki so že tu.

Minister za zdravje se je hitro odzval na naš poziv in se na včerajšnjem sestanku sestal s predstavniki Združenja občin Slovenije, občinami in tudi direktorji zdravstevnih domov. Sestanek je bil zelo konstruktiven, saj je interes vseh čimprej najti rešitev, ki bo omilila težave občin v najkrajšem možnem času in nato tudi rešitev, ki bo na dolgi rok prinesla rezultate v smislu zagotovitve zadostnega števila zdravnikov družinske medicine. Vsi prisotni so si bili enotni, da enostavne rešitve
ni, so pa zagotovo poti kako do njih priti po korakih.

Minister je uvodoma povedal, da je prav da je bila dana pobuda, saj se je vedno pripravljen pogovarjati ter iskati ustrezne rešitve in dodal, da se na ministrstvu zavedajo težav ter da jih skušajo reševati, vendar žal s kratkoročnimi ukrepi ne gre. Podal je kratek povzetek dogajanj v zvezi z družinskimi zdravniki v Kranju, ki je bilo le eno izmed mnogih. Na ministrstvu je bila ustanovljena posebna delovna skupina, katere naloga je prav iskanje rešitev na področju družinskih zdravnikov. Predstavil je vse tri anekse k dogovoru, ki so bili na Vladi RS sprejeti v tem letu. Veliko aktivnosti izvajajo tudi na področju zmanjševanja administrativnih zadev, dosegli pa so, da sta medicinski fakulteti povečali prosta mesta za vpise. Na tem mestu je minister tudi Združenje občin Slovenije in občine pozval k podpori. Temu bomo vsekakor sledili in pripravili ustrezen dopis, katerega bomo naslovili na vse pristojne službe.
 
Aktivnosti tečejo tudi pri t.i. uvozu zdravnikov, in sicer bo možen uvoz 70 specialistov družinske medicine in 20 specialistov urgentne medicine.  Pripravljajo tudi nov splošni dogovor, ki tudi predvideva dodatne time združinskih in urgentnih zdravnikov ter v povezavi s tem tudi zagotovljena finančna sredstva.
 

Delegacijo županov in direktorjev je vodil župan Ahačevčič, ki se je uvodoma zahvalil za odziv ministra in predstavil težave občin pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe občanov. Rekel je, da občine pričakujejo, da oblikovani konkretni predlogi in podana časovnica uresničevanja danih zavez.

Dejstvo je namreč, da ker zdravnikov ni dovolj, skušajo občine na različne zadržati zdravnike – prilagajanja urnika ambulant, plačevanje stroškov delovanja ambulant, pomoč pri iskanju bivališča in dostikrat tudi vse to ne zadostuje in zdravniki odhajajo v mesta, bolnišnice, kjer imajo boljše delovne pogoje in boljše plače. Izpostavil je še, da se bo v naslednjih 4 letih upokojilo cca. 400 zdravnikov družinske medicine in da mladih zdravnikov enostavno ni na trgu. Občine oz. zdravstevni domovi tako zaposlujejo tudi zdravnike iz tujine, ki pa prav tako odhajajo naprej v mesta in tudi v druge države EU, kjer so boljše plače in pogoji dela. Tudi pri koncesijah so težave , kjer se zdravniki pritožujejo nad preobsežno birokracijo.


Med težavami so bile kot problematične izpostavljene tudi
plače, zaradi katerih zdravniki prehajajo iz enega v drug zdravstveni dom, pač kjer je boljša plača. Tu je bil dan predlog, da je treba najti način kako zdravnike, ki specializante spodbuditi, da po opravljeni specializaciji ostanejo v zdravstvenih domovih določeno obdobje.  Župan Ahačevčič je poudaril, da vse te težave slovensko podeželje razgrajujejo, državo pa samo še bolj centralizirajo. Treba je najti način kako zdravnike stimulirat, da pridejo na podeželje.  V zvezi s tem je bil podan tudi predlog, da bi se zdravnikom delo, ki bi ga opravljali v zdravstvenih domovih pred zaključkom študija že štelo v samo specializacijo.

Župan Občine Destrnik Franc Pukšič je povedal,
da je denarja na področju koncesij zagotovo dovolj, le prav ga je treba razporedit. Prav tako pa se razvojni razkorak med mestom in podeželjem vedno bolj povečuje, predvsem odkar županska funkcija ni več združljiva s funkcijo poslanca. Prepičan je, da se je s tem naredila velika škoda tako podeželju kot tudi skladnemu regionalnemu razvoju. In vse to se odraža tudi pri težavah občin pri zagotavljanju osnovne zdravstvene dejavnosti v občinah.  

Državna sekretarka je povedala, da je ena od težav tudi ta, da so šli družinski zdravniki v urgentno medicino, in sicer ko so se vzpostavili centri NMP. Povedala je še, da se bo administrativna razbremenitev poznala šele čez nekaj časa in da verjame, da tega občutka v zdravstvenih domovih zaenkrat še ni.

Kot primer je bil s strani župana Občine Bistrica ob Sotli Franja Debelaka predstavljena tudi nemoč občine pri zagotovitvi ortodonta za otroke na območju Kozjanskega. Občina je zagotovila vso potrebno infrastrukturo, zdravnika pa ni moč dobiti. Prav tako je primer predstavil podžupan Občine Kočevje Gregor Košir. povedal je, da je občina zgradila urgenco, ne more pa pridobiti urgentnega zdravnika.
Podan je bil predlog, da bi se posamezna območja Slovenije individualno obravnavla, se tako ugotovile točno določene težave in bi se jih individualno tudi rešuje. Tudi primer Zdravstvenega doma Sežana veliko pove, ko so težave zagotoviti zdravnika v zdravstvenih postajah, ki so v bistvu izpostave zdravstvenega doma. To je le nekaj primerov in prepričani smo, da so dobra osnova za iskanje ustreznih rešitev.

S strani občine Gorenja vas Poljane je prišel predlog, da se ponovno razmisli o vzpostavitvi ruralnih ambulant. Mogoče bi bil to eden od načinov kako vzpodbuditi zdravnike, da pridejo na podeželje. Prav tako zdravniki ne uspejo izvajat vseh programov, zato je bilo ministru dan v razmislek, da se pripravijo malo bolj fleksibilni programi.     

Dogovorjeno je bilo, da se v tej sestavi ponovno sestanemo in nadaljujemo s pogovori. Ministrstvo bo na podlagi podanih pobud in pripomb pripravilo predloge sprememb in nas v januarju poklicalo na ponovni sestanek.

                                                            * * *

 


< DANES PONOVNO ODLOČANJE O VIŠINI POVPREČNINE ZA PRIHODNJI DVE LETI