05.02.2021 Starost: 299 dni

Z LETNIM NAČRTOM RAZPOLAGANJA Z GOZDOVI SE BO NA OBČINE PRENESLO 40 ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 5. 2. 2021 - Vlada je na 55. redni seji izdala novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 ter predlog stališča Republike Slovenije k Strategiji EU za trajnostno in pametno mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost. Vlada RS pa je sprejela tudi štiri odloke v povezavi z epidemijo COVID-19.


Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021
Pri pripravi Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 je družba SiDG upoštevala interes države po zaokrožitvi kompleksov, kot tudi zmanjšanju deleža državnih gozdov v solastništvu. Predlaga se prodaja manjših nepremičnin, ki se ne nahajajo v kompleksu, niti v bližini kompleksov državnih gozdov. V Programu menjave nepremičnin je družba SiDG zasledovala prvenstveni cilj zaokroževanja nepremičnin v lasti Republike Slovenije.


Program neodplačnih prenosov na občine
po 24. členu ZGGLRS vključuje 8 poslov, skupno 40 zemljišč). Skupna površina zemljišč, ki se bodo neodplačno prenesla na občine, znaša 55,27 ha (od tega znaša površina gozda 34,19 ha ter površina kmetijskih in ostalih površin, ki jih prenaša SKZG, 21,08 ha) in je po podatkih GURS ocenjena na 237.718,00 evrov (od tega znaša ocenjena vrednost gozda 97.865,00 evrov ter vrednost kmetijskih in ostalih površin 139.853,00 evrov).

 

Predlog stališča Republike Slovenije k Strategiji EU za trajnostno in pametno mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost

Vlada RS je sprejela predlog stališča, v katerem Republika Slovenija pozdravlja in podpira novo evropsko strategijo s področja prometa, ki v treh stebrih naslavlja ključna področja bodočega razvoja prometa in prometne infrastrukture – trajnostno, pametno in odporno mobilnost. Republika Slovenija pogreša bolj konkretne predloge oziroma obrazložitve posameznih ukrepov, predvsem v zvezi z morebitno alternativo obstoječim vinjetnim sistemom in spodbudami za aktivno mobilnost v mestih kot del multimodalnosti.

Sprejeti odloki v povezavi z epidemijo COVID-19
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

S spremembami in dopolnitvami odloka je odpravljena omejitev zbiranja v vrtcih  in osnovnih šolah za učence od 1. do 3. razreda, ne glede na statistično regijo. Prav tako izjeme, določene v 5. in 9. točki 1. odstavka 1. člena, ki se nanašajo na študente, niso več vezane na statistične regije. To pomeni, da so v višjih strokovnih šolah ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih dovoljene laboratorijske vaje in individualni pouk.


Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi se ocenjuje, da je treba podaljšati ukrepe iz veljavnega odloka do 12. februarja 2021, pri čemer se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer na ravni celotne države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije v vseh statističnih regijah.


Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu, dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence  katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili NIJZ in se tudi s tem predlogom odloka ne spreminjajo.


Podaljšana veljavnost odlokov sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov. S tem odlokom se do 12. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

  • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
  • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
  • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
  • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Celoten povzetek 55. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                            * * *


< VLADA RS SPREJELA SKLEP O SOFINANCIRANJU PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV ZA BLAŽITEV POSLEDIC IZPADA DOHODKA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19