24.07.2013 Starost: 9 let

Z EVROPSKIMI SREDSTVI BODO OBČINE PRENOVILE 160 ŠOL, VRTCEV IN ZDRAVSTVENIH DOMOV

Ljubljana, 22. 7. 2013 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je zaključilo oceni vlog na prvem odpiranju drugega javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete "Trajnostna raba energije" 1. prednostne usmeritve "Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb".


Odziv občin je bil tudi na 2. javni razpis zelo velik, saj je do roka za  prvo odpiranje vlog na razpis prispelo 165 vlog iz  101 občine, ki so skupaj prijavile za 48,381milijonov € operacij, od tega za cca. 32,456 milijonov evrov subvencij.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti.  

 

Pripele vloge je 15. aprila 2013 ocenjevala strokovna komisija in pregledala ter ocenila 165 formalno popolnih vlog, ki so prispele na odpiranje.

 

Investicije v učinkovito rabo energije imajo tudi pomemben multiplikativni učinek, saj gre za delovno intenzivne investicije, kar pomeni da je na enoto investicije ustvarjenih največ delovnih mest in da gre za investicije z največjo domačo komponento (npr. gradbeni materiali, stavbno pohištvo). Zaradi rezultatov investicij bo tudi zmanjšana potreba po uvozu energentov, posredno pa se bodo zaradi tega kazali pozitivni učinki tudi pri doseganju ciljnega deleža rabe obnovljivih virov energije.

 

Izid razpisa kaže naslednje ugotovitve:

* Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je skupaj odobrilo 160 operacij.

* Najvišji odobreni znesek znaša 1.057.381,30 €, najnižji pa 21.546,54€.


< PREDLOG SPREMEMB SOCIALNE ZAKONODAJE V JAVNI OBRAVNAVI