20.06.2013 Starost: 7 let
Kategorija: Novice

VODSTVI ZDRUŽENJ OBČIN NA SESTANKU Z MINISTROM VIRANTOM – O ZDRUŽEVANJU OBČIN NIČ NOVEGA

Ljubljana, 20. 6. 2013 - Predstavniki združenj občin so se sestali z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo, Gregorjem Virantom. Beseda je tekla o predlogih novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin, pa o varčevalnih ukrepih vlade, pripravi zakona za uravnoteženje javnih financ občin ter seveda o napovedi ministra o zmanjševanju števila občin. O slednjem so pogovori potekali na načelni ravni, ministrstvo predlog teritorialne reforme lokalne samouprave, kot ga sami imenujejo, še pripravlja.


Namen in vsebino predlogov sprememb Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin je predstavil dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo. Temeljni namen predlogov zakonov je skozi zakonodajo razširiti nabor in oblike medobčinskega sodelovanja in povezovanja. Sicer je Zakon o lokalni samoupravi že v postopku spreminjanja, in sicer želijo dati prebivalcem občin možnost, da odpokličejo župana z referendumom. S tem predlogom se strinja tudi Vlada RS.

 

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je kot prvo izpostavil, da občine pričakujejo resnega sogovornika  na strani Vlade RS in intenziven dialog. Glede zakonskih sprememb je pozdravil natančnejše določbe glede ustanavljanja zvez občin; ZOS tudi vztraja na zakonski določbi, da mora Vlada RS z reprezentativnimi združenji občin skleniti dogovor o povprečnini. Neustrezen je predlog sprememb 23. člena ZFO. Opozoril je tudi na neustreznost predloga zakona o davku na nepremičnine, ki občinam jemlje izvirni prihodek občinskih proračunov.

 

Reprezentativni združenji predlagata ohranitev zdajšnjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, država pa naj omenjeni davek na nepremičnine kot krizni ukrep uvede samo za svoj del, vsaj začasno, dokler ne bo jasna usoda novega davka. Tudi sicer so župani ministra opozorili na pomembnost ohranitve NUSZ kot vira za investicije. Težave pri uvedbi davka na nepremičnine pa bodo tudi zaradi neusklajenih evidenc.

 

Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar je opozoril na nekaj načelnih zahtev. Kot prvo naj se pripravi strategija razvoja lokalne samouprave v Sloveniji, ob čemer naj se sledi zgledu Evropske unije, ki daje velik poudarek delovanju lokalne samouprave, in spoštuje načela Evropske listine lokalne samouprave (načelom subsidiarnosti, solidarnosti, avtonomije...). Opozoril je, da se predlogi pripravljajo prehitro, da niso dobri in da takšni, kot so, destabilizirajo področje lokalne samouprave. Opozoril je tudi na stigmatizacijo županov in občin skozi medije. Dotaknil se je tudi predloga o odpoklicu župana z referendumom in poudaril, da takšen zakonski predlog ne bi bil potreben, v kolikor bi delovala pravna država.

 

Aleš Čerin, podžupan Mestne občine Ljubljana, je opozoril, da gre pri predlogih sprememb zakonov za »kozmetične popravke«. Spraševal se je, kakšno naj bi bilo mesto mestnih občin. Glede na to, da se pokrajine ne ustanovijo, vidi položaj mestnih občin kot nek vmesni člen. Opozoril pa je tudi na neustreznost ureditve v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem je župan izključen iz vseh organov nadzora.

 

Minister Virant glede predlogov sprememb zakonov pritrjuje, da ne gre za velike spremembe, zato bodo še razmislili, ali se bo nadaljevalo z njihovim sprejemanjem. Pripravi strategije lokalne samouprave minister ni ravno najbolj naklonjen, ve se, kot pravi, kje so težave. Ena od njih je teritorialna mreža občin in s tem povezana sposobnost občin za izvajanje zakonskih nalog. Razmislek o prenosu nekaterih dodatnih pristojnosti na raven občin (npr. izdaja gradbenih dovoljenj) bo potrebno opraviti predvsem v okviru števila občin. Glede ustanovitve pokrajin dvomi, da je mogoče v Državnem zboru doseči dvotretjinsko večino. Glede financiranje občin je pozval, da združenja podajo predloge, kako vidijo spremembo financiranje občin, kako zagotoviti finančno stabilnost občin, ki bo hkrati tudi motivacija za spodbujanje gospodarskega razvoja.

 

Na sestanku tako ni bilo konkretno govora o tem, ali se združenja strinjajo ali ne z zmanjševanjem števila občin. V pripravi je namreč koncept, ki bo nato dan v razpravo in si bosta obe strani tudi izmenjali argumente. Virantovo ministrstvo je svoj del gradiva že pripravilo ter ga poslalo še Ministrstvu za finance, ko bo dokončen, pa ga bodo poslali še združenjema.

 

O prihranku, ki bi ga prineslo zniževanje števila občin, Virant ni govoril. V izjavi novinarjem je pojasnil le, da bi elementarni prihranek prinašal okoli 10 milijonov evrov na letni ravni za funkcionarske plače in druga izplačila, vse ostalo pa da je stvar ocene finančnega ministrstva.

 

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je na novinarski konferenci poudaril, da je debata med lokalno sfero in državo o prihodnosti lokalne samouprave pomembna, saj da se le tako lahko pride do dobrih rešitev, ki pa morajo iti v smeri krepitve lokalne samouprave. Kot je dejal, lokalna samouprava dobro deluje, je racionalna in stabilna. Zato s tega vidika "ni pretirane potrebe po hitenju in iskanju vmesnih, polovičnih rešitev". Dopušča sicer možnost ukinitve določenih občin, a le, če se "določena okolja sama odločijo, da je povezovanje smiselno". Eksperimentirati s trenutnim sistemom pa v tem trenutku "ni zdravo".

 

Sestanke se je udeležil tudi minister za izobraževanje dr. Jernej Pikalo. Župani so opozorili na neuresničen dogovor o povprečnini za leti 2013 in 2014, v katerem se je Vlada RS zavezala k sprejetju zakona za uravnoteženje javnih financ občin in s z njim k zmanjšanju stroškov občinam. Občine so si večino prihrankov iz tega zakona obetale prav s spremembami na področju predšolske vzgoje. Kot je dejal minister Pikalo, se (vsaj) letos v normative in standarde ne bo posegalo, šolsko ministrstvo pa se je zavezalo k zmanjšanju števila zaposlenih za 1%, to je za 581 oseb. Občine so ponovno opozorile, da brez spremembe standardov in normativov ob povečevanju števila otrok ne bo šlo.


< DANES SREČANJA VODSTEV ZDRUŽENJ OBČIN Z MINISTROM VIRANTOM