15.01.2020 Starost: 3 let

VLADNA DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN PONOVNO SEDLA ZA MIZO

Ljubljana, 15. 1. 2020 - Prvič v letu 2020 so se sestali člani vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin in razpravljali o predlogih sprememb Zakona o financiranju občin in predlogu Poročila o delu delovne skupine za obdobje avgust 2019 - december 2019. Sestanka se je v imenu Združenja občin Slovenije udeležil predsednik Robert Smrdelj.


V razpravi o spremembah Zakona o financiranju občin so člani razpravljali o sofinanciranju investicij in o sofinanciranju občin, ki se srečujejo z romsko problematiko. V zevzi s sofinaciranjem investicij skladno s 23. členom zakona, je bilo dogovorjeno, da se pri pristojnih ministrstvih preveri možnost, da se ti projketi ne vodijo več po posameznih investicijah, temveč po posameznih občinah. Preveri se možnost ali je možno, da občina v svoj Načrt razvojnih programov uvrsti poljubno število investicijskih projektov, katere namerava izvesti v tekočem proračunskem letu. Seznam teh projektov bi občina do določenega roka posredovala MGRT in instituciji bi sklenili eno pogodbo o sofinanciranju, ki bi vključevala vse investicijske projekte. Občina bi ta sredstva lahko koristila za vse projekte, ki so umeščeni v njen NRP. 

V zvezi s sofinanciranjem občin z romsko problemtiko je bilo predlagano, da bi se ta sredstva širše opredeljevala in ne zgolj za urejanje infrastrukture. Sredstva, do katerih bi bile upravičene občine z romskim svetnikom, bi jih črpale na podlagi programa za integracijo romske skupnosti, ki bi ga sprejme občinski svet. Predlagano je bilo tudi, da bi bila investicijska sredstva za urejanje komunalne infrastrukture, za katere podlaga je v drugem predpisu, še naprej v sedanji obliki na MGRT. Višina sredstev bi se določila na način kot je to za družinskega pomočnika, in sicer v odstotku od primerne porabe občine. O črpanu teh sredtev bi občine morale poročati, in sicer je bilo predlagano, da bi se poročalo Uradu Vlade RS za narodnosti.< MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA 2019