28.10.2021 Starost: 338 dni

VLADA Z DOPOLNITVIJO ODLOKA ODREJA SAMOTESTIRANJE NA 48 UR

Ljubljana, 28.10. 2021 - Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji 99. seji sprejela med drugim Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju in spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, kjer bo samotestiranje za potrebe opravljanja dela od 1.11.2021, obvezno na 48 ur.


Vlada sprejela spremembe Uredbe o upravnem poslovanju

 S spremembami uredba vpeljuje naslednje spremembe za uporabnike:

 Elektronsko poslovanje:

Organi državne uprave, občine in nosilci javnih pooblastil bodo najkasneje do 4. aprila 2022 prešli na notranje poslovanje z dokumenti v elektronski obliki, kar pomeni, da jih bodo (razen v izjemnih primerih, ki jih določi uredba) praviloma izdajali v elektronski obliki. Obvezno elektronsko poslovanje ne bo vplivalo na dostopnost organov, saj se bodo uporabniki  nanje še naprej lahko obračali na uveljavljene načine, tudi z vlogami v fizični obliki. Uporabniki, ki z organi in občinami ne bodo poslovali elektronsko, bodo spremembo v načinu poslovanja opazili tako, da na dokumentih v fizični obliki, razen na upravnih odločbah in sklepih, ne bo lastnoročnega podpisa izdajatelja, ampak bo na njih označeno, da so izdani v elektronski obliki in podpisani z elektronskim podpisom.

 

Naročanje strank:

Uredba podrobneje ureja upravičenje uporabnikov, da se naročijo za izvedbo storitve, ki jo želijo opraviti neposredno pri organu državne uprave, občine ali pri nosilcu javnega pooblastila. Do sedaj se je naročanje izvajalo v skladu z notranjimi pravili vsakega organa, po novem se bodo pravila poenotila tako, da bo strankam zagotovljeno naročanje po telefonu in po elektronski poti. Organi bodo uporabnike o tem obveščali z obvestili na spletnih straneh in v uradnih prostorih. Uporabnikom, ki se bodo naročili in se s tem izognili morebitnemu čakanju v vrstah v uradnih prostorih, bodo organi zagotavljali obravnavo v terminu, ki ga bodo predlagali uporabniki, če to ne bo mogoče pa na prvi prosti termin.

 

Poslovni čas in uradne ure:

Obstoječi okvir časa in uradnih ur organov državne uprave ostaja nespremenjen. Vendar bo uredba omogočila predstojniku omenjenih organov, da zaradi povečanega interesa za neko upravno storitev (na primer za izdajo osebnega dokumenta ali elektronskega potrdila) lahko odredi, da organ lahko začasno posluje tudi v soboto. Prav tako uredba v tem delu poenostavlja poslovanje, ker odpravlja soglasja ministra za javno upravo, ki jih je moral izdati pred spremembo poslovnega časa in uradnih ur zaradi izjemnih okoliščin, kot so naravne nesreče, požari, epidemija, ali kot je to potrebno zaradi obsega nalog, posebnosti v koledarskem letu, za opravljanje dela nad minimumom uradnih ur določenih z uredbo.

 Odpravljanje krajevne pristojnosti upravnih enot v upravnih zadevah:

Širimo nabor vlog, za katere ne velja krajevna pristojnost. Po novem bodo državljanke in državljani na katerikoli upravni enoti lahko oddali tudi vlogo za: dovoljenja za učitelje vožnje, učitelje predpisov in strokovne vodje šol vožnje, izkaznice o vozniških kvalifikacijah, priglasitev in prijavo na vozniški izpit in vpis spremljevalcev v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.

 

Vloge brez kvalificiranega elektronskega podpisa:

Širimo nabor vlog, ki jih v upravnih zadevah iz pristojnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni treba podpisovati s kvalificiranim elektronskim podpisom, če bodo vložene preko informacijskega sistema omenjenih zavodov: vloge za povračilo stroškov, ki se izplačata iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, vloge za prijavo in odjavo iz evidence brezposelnih oseb in evidence iskalcev zaposlitve, vloge za nadomestilo stroškov iskanja zaposlitve, vloge za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja in do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter vloge za uveljavljanje spodbude za zaposlitev prejemnikov denarnega nadomestila.

 

Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

 Vlada je prerazporedila nekatera sredstva državnega proračuna. Med drugim je Finančni upravi Republike Slovenije prerazporedila 11 milijonov evrov za pokritje obveznosti po 43. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19. Na podlagi omenjene določbe finančna uprava ponudnikom storitev izplačuje sredstva v višini unovčenih bonov za plačilo storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture.

 

Prav tako Finančni upravi Republike Slovenije je vlada zagotovila 9 milijonov evrov za pokritje obveznosti po 35. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19. Finančna uprava na podlagi te določbe ponudnikom na področju turizma oziroma upravičencem izplačuje sredstva v višini unovčenih bonov.

 Ministrstvu za zdravje je vlada prerazporedila nekaj več kot 1,4 milijona evrov, med drugim za poravnanje obveznosti za storitve cepljenja, dobavo cepiv, financiranje nalog duševnega zdravja covid-19, presejalni programi za zgodnje odkrivanje okužb z koronavirusom.

 Ministrstvu za infrastrukturo je vlada prerazporedila skoraj 1,2 milijona evrov za nadomestila izvajalcem mestnega prevoza po 120. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19, za nadomestila izvajalcem šolskih prevozov po 74. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 ter za nadomestila izvajalcem občasnih prevozov s kombiniranimi vozili po 75. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.

 

Vlada sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

 Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki sta ga Državnemu zboru Republike Slovenije predložila poslanca Ferenc Horváth in Felice Žiža in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

 S predlogom zakona se predlaga sprememba veljavnega 28. člena ZSPJS, ki ureja dodatek za dvojezičnost, in sicer tako, da se širi krog upravičencev do dodatka v najvišjem razponu od 12 odstotkov do 15 odstotkov osnovne plače.

 Z uveljavitvijo spremembe 28. člena ZSPJS bodo tudi javni uslužbenci plačne skupine B ter drugi javni uslužbenci v dejavnosti vzgoje in izobraževanja (poleg učiteljev in strokovnih delavcev) upravičeni do dodatka v višini od 12 do 15 odstotkov osnovne plače, če opravljajo naloge na območjih občin, v katerih je italijanski in madžarski jezik tudi uradni jezik in je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje njihovega dela.

 Pod istimi pogoji bodo do višjega dodatka upravičeni tudi javni uslužbenci v Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in novinarji tiskanih medijev narodnih skupnosti.

 

S predlogom tega člena se torej dodatek za dvojezičnost za te javne uslužbence povečuje iz sedanjih 3 do 6 odstotkov na 12 do 15 odstotkov njihove osnovne plače, s čimer se glede višine dodatka zagotavlja enaka obravnava javnih uslužbencev, ki pri svojem delu dejansko uporabljajo dvojezičnost primerljive ravni zahtevnosti.

 Vlada predlog zakona podpira.

 Vlada soglaša z amandmaji k predlogu Zakona o urejanju prostora

 Vlada soglaša s predlogom sprememb amandmajev in umikom dveh amandmajev k Predlogu Zakona o urejanju prostora.

 Po dodatnem pregledu vloženih amandmajev je Ministrstvo za okolje in prostor podalo predlog sprememb amandmajev k 3., 5., 64., 84., 118., 124., 128., 164., 339. in 341. členu ter umik amandmajev k 190. in 191. členu. Spremembe amandmajev in umik dveh amandmajev so pripravljene v sodelovanju z Zakonodajno-pravno službo Državnega zbora RS in so pretežno nomotehnične narave.

 Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

 Spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

 Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

 Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 se dopolni tako, da se uvede redno presejalno testiranje pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti in pri izvajalcih socialno varstvenih storitev, in sicer v breme stroškov državnega proračuna.

 Testiranje s testi HAG za samotestiranje se uvede za vse učence osnovne šole in dijake.  Samotestiranje je potrebno tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in za obšolske dejavnosti ne glede na starost učenca in dijaka. Pogostnost samotestiranja za učence, dijake in študente pa se poviša na dvakrat tedensko s pravico do uporabe deset testov za samotestiranje.

 Za opravljanje dela se poviša pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG na vsakih 48 ur, in sicer tako, da mora oseba ob začetku opravljanja dela imeti veljaven test HAG za samotestiranje ali test HAG, ki ni starejši od 48 ur. V primeru enakomerno razporejenega delovnega časa oziroma enoizmenskega delovnika od ponedeljka do petka to pomeni, da se mora oseba praviloma testirati vsak ponedeljek, sredo in petek pred začetkom dela, torej na vsakih 48 ur med delovniki, ne pa tudi v nedeljo. V primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa, izmenskega dela, odrejenega dela preko polnega delovnega časa, dodatnega dela ali zaradi morebitne odsotnosti pa se šteje, da oseba ob nastopu dela izpolnjuje pogoj PCT, če začne opravljati delo v mejah 48 ur, ki so izkazane z dokazilom o opravljenem presejalnem testiranju s testom HAG za samotestiranje ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur. 

 

DoLoči se, da je navkljub izpolnjenemu PC pogoju, uporaba zaščitne maske obvezna:

-         v dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter

-         v dejavnostih in pri nudenju vseh storitvah, kjer prihaja do medosebnega stika.

 

Odlok začne veljati 1. novembra 2021, da se omogoči čas za nabavo dodatnih testov za samotestiranje in organizacijo dodatnih testiranj s testi HAG pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

 

 

 

 

Vlada soglaša z amandmaji k predlogu Gradbenega zakona

 Vlada soglaša s predlogom dopolnitve amandmajev in sprememb amandmajev k Predlogu Gradbenega zakona.

 Po dodatnem pregledu vloženih amandmajev je Ministrstvo za okolje in prostor podalo predlog sprememb amandmajev k 52., 68. In 142. členu ter nov amandma k 66. členu. Nekatere dopolnitve in spremembe amandmajev so pripravljene s sodelovanjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, pri amandmaju na 68. člen gre za uskladitev uporabe pojmov javnost in zainteresirana javnost, pri 142. členu pa za določitev spodnjega praga takse pri tožbi, kadar gre za objekte manjše vrednosti. Nov amandma k 66. členu ureja primere, ko predhodno, še ni bilo določeno o izjemi. ki jo sprejme vlada na podlagi Zakona o vodah.


< PREDSEDSTVO ZOS O ZAHTEVKIH ZA POVIŠANJE POGODBENIH CEN ZARADI STANJA NA TRGU GRADBENIH MATERIALOV