04.06.2021 Starost: 355 dni

VLADA USTANOVILA URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 4. 6. 2021 – Vlada RS je na 80. redni seji izdala novelo Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter sprejela sklep o izvedbi aktivnosti za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja. Vlada RS je sprejela tudi Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021 – 2025, dopolnila Uredbo o organih v sestavi ministrstev in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Prav tako pa je Vlada RS sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor.


Uredba o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
Z Uredbo se na novo ustanavlja nov organ državne uprave, organ v sestavi Ministrstva za finance in sicer Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, ki bo začel z delom najkasneje 1. avgusta 2021
.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
Poleg podaljšanja veljavnosti odloka se v noveli povečuje dovoljen delež zasedenih fiksnih sedišč in dodatno uvaja možnost postavitve sedišč v zaprtih javnih prostorih brez fiksnih sedišč.


Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
S spremembo odloka se poveča dovoljena kapaciteta sedišč na športnih tekmovanjih iz dosedanjih 50% na 75%. Poleg tega se določa, da se morajo izvajalci programov usposabljanj za strokovno delo v športu enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom.


Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021 – 2025
Načrt upravljanja Krajinskega parka Goričko (NUG) je ključni programski dokument za trajno in učinkovito ohranjanje vrednot zavarovanega območja, v katerem so začrtani cilji ter naloge za upravljanje krajinskega parka za obdobje petih let. Za izvedbo nalog, ki so vključene v petletni NUG, je načrtovanih 9.398.648 evrov. Od tega predstavljajo proračunska sredstva MOP 3.499.298 evrov.


Projektna sredstva so načrtovana v višini 2.134.680 evrov in so predvsem namenjena doseganju osnovnega cilja ohranjanja biotske raznovrstnosti, poleg lastnih sredstev javnega zavoda Krajinski park Goričko načrtovanih v vrednosti 516.000 evrov. Od drugih proračunskih sredstev iz sektorskih programov v višini 3.248.670 evrov je za doseganje načrtovanih ciljev kar 94,5 % namenjenih kulturnemu spomeniku gradu Grad.

Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
Predlog zakona ima cilj dopolniti in spremeniti določbo 4. člena zakona, ki določa občine in naselja v volilnih enotah in volilnih okrajih, saj veljavno besedilo zakona vsebuje napake in pomanjkljivosti, ki so zaradi tehnične napake nastale ob pripravi besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-B), ki ga je državni zbor sprejel 16. 2. 2021 in velja od 2. 3. 2021.

S predlogom zakona se ne posega niti v pasivno niti v aktivno volilno pravico, temveč gre za izpolnitev doslednega spoštovanja in izvajanja zahteve po določnosti predpisov, vsebovani v načelu pravne države iz 2. člena Ustave Republike Slovenije.

Celoten povzetek 80. redne seja Vlade RS je na voljo TU.

                                                     * * *


< SEMINAR: POZNATE PRAVILA UPRAVNEGA POSLOVANJA?