16.11.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

VLADA SPREJELA UREDBO O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 15. 11. 2012 - Vlada RS je na 37. redni seji med drugim dopolnila predlog proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. Sprejela je tudi predlog novele Zakona o funkcionarjih v državnih organih, Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013.


 

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

Uredba

določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

javnih služb varstva okolja, in sicer za:

– oskrbo s

pitno vodo,

– odvajanje

in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

– zbiranje

določenih vrst komunalnih odpadkov,

– obdelavo

določenih vrst komunalnih odpadkov in

– odlaganje

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Določa tudi

ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim

uporabnikom.

Za

uveljavitev nove ali spremenjene cene storitve javne službe ni več potrebna

pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje.

Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z

elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo

pristojni občinski organ.

čŒe občina

določi potrjeno ceno, ki ne omogoča plačila celotne najemnine izvajalcu, mora

za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.

Cena

izvajanja storitev posamezne gospodarske javne službe je sestavljena iz treh

delov, in sicer dela, ki predstavlja ceno javne infrastrukture, dela, ki

predstavlja ceno izvajanja storitev posamezne gospodarske javne službe, in

dela, ki predstavlja okoljske dajatve, če so te predpisane.  

Cena

storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in

vodarine. Na računu sta  prikazani obe

ceni.  

V okviru

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se

ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:

- odvajanje

komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,

- odvajanje

padavinske odpadne vode s streh,

- storitve,

povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi

komunalnimi čistilnimi napravami,

- čiščenje

komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in

- čiščenje

padavinske odpadne vode s streh.

Cena

storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene

javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe

ravnanja s komunalnimi odpadki.

Občine

morajo uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu s to uredbo

najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe. Ne glede na

določbe te uredbe lahko izvajalec, ki ima za ceno soglasje pristojnega

občinskega organa, ceno, s katero soglaša občina, uveljavi. 

V javni

obravnavi je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje uredbo usklajevalo s

Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije, Zbornico komunalnega

gospodarstva, Obrtno zbornico Slovenije in posameznimi izvajalci gospodarskih

javnih služb ter njihove pripombe smiselno umestilo v uredbo.

Več si lahko preberete TU.


< SPREMEMBA UREDBE O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN