19.03.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

VLADA SPREJELA SPREMEMBE UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE

Ljubljana, 19. 3. 2013 - Vlada RS je na 55. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje,novelo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.


 

 

Uredba o spremembah in

dopolnitvah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 

V Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje se spremeni

8. člen, ki določa pogoje za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov v

prostor. Nov 8. člen določa, da se za umeščanje nezahtevnega in enostavnega

objekta v prostor upoštevajo vse določbe veljavnega prostorskega akta. Novi

drugi odstavek  določa, da v primeru, če

prostorski akt ali drug predpis občine ne vsebuje pogojev za umeščanje

nezahtevni in enostavnih objektov v prostor, se v tem primeru uporabijo določbe

drugega odstavka tega člena, ki vsebuje natančne prostorske omejitve glede

odmikov, dopustne namenske rabe, dovoljenega števila objektov in oblikovanja.

Novi tretji odstavek 8. člena je podrobneje opredeljeno, da se za parcelo

namenjeno gradnji šteje takšna zemljiška parcela, ki je parcelirana v skladu s

prostorskim aktom, kar pomeni, da je na ta način zagotovljena enaka namenska

rabe vsake od nastalih parcel. Tretji odstavek veljavne uredbe je postal četrti

odstavek 8. čŒlena, četrti odstavek obstoječe uredbe pa se črta.

Drugi člen predloga uredbe določa, da se priloga 2 zamenja. V prilogi 2

se spreminja prva točka (Majhna stavba) tako, da nobena majhna stavba ni

enostaven objekt.  Iz nabora objektov so

nekateri objekti izvzeti in preneseni v novo drugo točko »Majhna stavba kot

dopolnitev obstoječe pozidave«. V nabor majhne stavbe so uvrščeni samo enostavni

objekti do površine 20 m2.  

V novi točki 14 (Ĺ portno igrišče na prostem) se velikost enostavnih

objektov z 2000 m2 zmanjšuje na 1000 m2.

V novi točki 16 (Objekt za oglaševanje) je odpravljena nomotehnična

napaka.

V novi točki 17 (Objekti za rejo živali) so se črtali vsi enostavni

objekti in so preneseni med nezahtevne objekte.

V novi točki 18 (Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti) se v opis objekta

doda opis »ki ni namenjen prebivanju«. Vse stavbe kot enostavni objekti so

preneseni med nezahtevne objekte. Odpravljena je nomotehnična napaka pri

omejevanju višine objektov.

V novi 19 točki (Objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost)

se v opisu objekta doda »objekt, ki ni namenjen prebivanju« in s tem prepreči

napačno razumevanje rabe objekta.  

Uredba o spremembah in

dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

skupnosti 

 Novela Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

skupnosti se  usklajuje z novostmi novele

Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

(ukinitev načrtov najemov nepremičnega premoženja države), obenem pa vsebuje

tudi naslednje pomembne novosti:

- natančna določitev

pristojnosti ministrstva pristojnega za upravo ter ministrstva pristojnega

za pravosodje na področju ravnanja s stvarnim premoženjem, pri čemer

ureditev sledi uveljavljeni praksi; predlagane spremembe in dopolnitve tej

praksi dajejo tudi ustrezno pravno podlago;

- ureditev položajev,

ko nepremičnina nima določenega upravljavca. V takih primerih bo nujne

pravice in naloge v zvezi z nepremičninami izvrševalo ministrstvo,

pristojno za upravo, ki lahko vladi predlaga določitev novega upravljavca;

- prilagoditev

vsebine uredbe dejstvu, da lahko v skladu z zakonom sklepajo pravne posle

izven veljavnih načrtov pridobivanja in razpolaganja tudi samoupravne

lokalne skupnosti;

- poenostavitev

vsebine načrtov pridobivanja in razpolaganja, podatke, ki se pri pripravi

teh načrtov zbirajo pa uredba določa tako, da bo na njihovi podlagi

bistveno enostavnejša identifikacija posameznih nepremičnin ali premičnin;

posledica teh sprememb so tudi novo oblikovane tabele kot priloga uredbe

- ;na podlagi

zakonskega pooblastila podrobna določitev postopka sprejemanja načrtov

ravnanja ter postopka priprave poročila o realizaciji načrtov ravnanja in

sicer tako kot priprava teh dokumentov poteka v praksi;

- na novo so urejeni

pogoji oddajanja nepremičnega premoženja države v najem ter pogoji

oddajanja nepremičnega premoženja države v brezplačno uporabo.

Uredba o spremembah in

dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo

plač v javnem sektorju  

Uredba o enotni metodologiji za obračun in

izplačilo plač v javnem sektorju in predlagana sprememba uredbe v skladu z zakonskim pooblastilom predpisuje

le metodo izračuna plač v javnem sektorju. Uredba sama torej ne določa in tudi

ne more določati vsebine materialnih pravic.  

Spremembe in dopolnitve v predlagani uredbi upoštevajo spremembe, ki

jih je uvedel ZUJF. Pri izvajanju določb zakona se je pokazala potreba po

opredelitvi posameznih novih šifer zaradi sistematičnega pregleda in zbiranja

podatkov, ki so potrebni pri obračunu plač. Poleg opredelitve novih šifer je

bilo treba nekaterim pri obstoječih šifrah dopolniti vsebino izraza in  njihovo pravno podlago. Spremembe so potrebne

tudi zaradi sprejetega Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero

dohodnine za leto 2013.


< OBJAVA PRIPOROČIL ZA IZVAJANJE 29. ČLENA NOVELE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU