22.08.2013 Starost: 9 let

VLADA SPREJELA MNENJE O SPREMEMBI PREDPISOV S PODROČJA DELOVANJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 22. 8. 2013 - Vlada RS je na 20. redni seji med drugim sprejela mnenje o predlogih Računskega sodišča RS za spremembe predpisov, ki urejajo delovanje občin.


Komisija za nadzor javnih financ Državnega zbora Republike Slovenije je na 25. redni seji 27. 6. 2013 obravnavala Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o regijskih posvetih s predstavniki občin v obdobju 2011–2012. Vladi in ministrstvom je naložila, da se opredelijo do predlogov sprememb predpisov, navedenih v poročilu, in o tem obvestijo komisijo.

Vlada RS je sprejela mnenje o predlogih Računskega sodišča RS za spremembe predpisov, ki urejajo delovanje občin, in ga poslala Komisiji za nadzor javnih financ Državnega zbora RS

Vsebina mnenja so opredelitve:

·         Ministrstva za notranje zadeve glede predlogov Računskega sodišča za spremembe Zakona o lokalni samoupravi  in Zakona o financiranju občin.

·         Ministrstva za infrastrukturo in prostor glede predlogov Računskega sodišča za spremembe Zakona o cestah in deloma Zakona o gospodarskih javnih službah v delu, ki se nanaša na vzdrževanje javnih cest kot gospodarsko javno službo.

·         Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede predloga Računskega sodišča do obveznih javnih služb varstva okolja.

·         Ministrstva za pravosodje glede predloga Računskega sodišča do sprememb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

·         Ministrstva za finance glede predloga Računskega sodišča za spremembo zakonodaje s področja javnih financ.

·      Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede predlogov Računskega sodišča, ki se nanašajo na pravočasno izvedbo razpisov za sofinanciranje občinskih investicij iz državnega proračuna in krajših rokov za pridobitev sredstev. 

 


< POJASNILO MNZ: PREVEČ IZPLAČANE PLAČE