22.04.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

VLADA SPREJELA AKTE, S KATERIMI JE OMOGOČENO ŠIRJENJE NATURE 2000

Ljubljana, 19. 4. 2013 - Vlada RS je na dopisni seji sprejela akte, ki so potrebni za uveljavitev sprememb in dopolnitev omrežja Natura 2000, in sicer spremembe Uredbe o posebnih varstvenih območjih, spremembo Uredbe o ekološko pomembnih območjih, spremembo Uredbe o habitatnih tipih ter Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov. Vlada RS je sprejela tudi odgovor na obrazloženo mnenje Evropske komisije glede Direktive o pticah. 


 

 

S

sprejetjem Uredbe o spremembah in

dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih se širi obstoječe območje

Natura 2000 za približno 2,4 % in s tem ostaja na vrhu med državami Evropske

unije z največjim deležem omrežja Natura 2000 (37,16 %). To je potrditev

dejstva, da je narava v Sloveniji zelo raznovrstna in dobro ohranjena, kar je

zagotovo velika primerjalna prednost pri iskanju možnosti nadaljnjega razvoja.

Z uredbo se prenašajo neizpolnjene zahteve Direktive o varstvu prostoživečih

ptic in Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih

in rastlinskih vrst.  

Z Uredbo o spremembi Uredbe o ekološko

pomembnih območjih so določena ekološko pomembna območja, čez katera se

širijo območja Natura 2000.  

V Uredbi o spremembi Uredbe o habitatnih

tipih se v prilogi dodajajo habitatni tipi, za katere se morajo zagotoviti

ohranjanje v območjih Natura 2000 in so bile te obveze določene po letu 2004.

Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura

2000 in določitve razvojnih ukrepov daje

osnove za izkoriščanje nekaterih priložnosti, ki jih območja Natura nedvomno

prinašajo in za ublažitev nekaterih neželenih posledic, ki jih izvajanje

ukrepov na območjih Natura lahko prinese.  

Vlada RS je

sprejela tudi odgovor na obrazloženo mnenje glede Direktive o pticah. Evropska komisija je s pisnim opominom in

obrazloženim mnenjem ugotovila, da Slovenija krši Direktivo o habitatih in

Direktivo o pticah in s tem pravni red EU. Evropska komisija meni, da omrežje

območij Natura 2000, ki ga je Slovenija vzpostavila leta 2004, ne zadošča v

celoti zahtevam direktiv. Merilo, ki ga Evropska komisija uporablja za

ugotavljanja izpolnjevanja ciljev vzpostavljenosti omrežja Natura 2000, ni

delež (%) vključenega ozemlja, ampak:

- pri Direktivi

o pticah so referenca območja pomembna za ptice (IBA inventar);

- pri

Direktivi o habitatih se ob preverjanju meril in podatkov za vsako vrsto in

habitatni tip določi indeks zadostnosti omrežja v posamezni državi.

Za

Slovenijo je bil ta indeks 73 %, s sprejetjem sprememb in dopolnitev uredbe pa

je 92  %. 

Obrazloženo

mnenje je zadnja stopnja predsodnega postopka. čŒe država v tej fazi zadovoljivo

ne odpravi očitane kršitve evropskega prava, Evropska komisija lahko začne

sodni postopek. S sprejetjem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o

posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) je RS predele, kjer so strokovni

podatki utemeljevali skladnost z merili iz direktive, vključili v omrežje

Natura 2000, in tako izpolnila bistveno zahtevo Komisije. Slovenija vseh

območij iz referenčnega IBA inventarja ni opredelila kot območje Natura 2000 na

podlagi Direktive o pticah. Vsa razhajanja med očitki Evropske komisije iz

obrazloženega mnenja in določitvijo območij Natura 2000 so pojasnjeni z

izključno strokovnimi utemeljitvami, zato Vlada RS pričakuje, da bo postopek

proti Sloveniji ustavljen.   

S

sprejetjem teh predpisov so dokončali delo, ki so ga v Sloveniji začeli leta

2003 in 2004 in  ohranjanje narave

postavili na mesto, ki ji gre zaradi njenega pomena za to državo. Dokončali so

vzpostavljanje NATURA omrežja ter zagotovili jasne podlage za gospodarski

razvoj in načrtovanje prostorskih ureditev. S sprejetjem teh dokumentov pa

utrjujejo tudi  spoštovanjem pravnega

reda EU in s tem krepijo tudi  pravno

državo.  

Zavedati se

moramo, pojasnjuje Vlada RS, da je ohranjena biotska raznovrstnost tudi temelj

našega zdravja, temelj za pridelavo zdrave hrane, zagotavljanje pitne vode in

čistega zraka ter ravnovesja v naravi.  

V Sloveniji

z NATURO živimo že 9 let - omrežje Natura 2000 se je v Sloveniji že doslej

razprostiralo na ozemlju 198 občin, v teh območjih je že ob ustanovitvi omrežja

leta 2004 živelo več 10.000 ljudi. Slovenija je že ob vstopu v Evropsko unijo

imela največji delež državnega ozemlja v območjih Nature 2000, tudi po teh spremembah

ostajamo v evropskem vrhu – območje se poveča 

za skupno 480 km2, to je površina nekaj več od 10 Cerkniških polj. Delež

ozemlja Slovenije, ki je v območjih Natura 2000, naj bi se tako povečal za

dodatnih 2,4 odstotkov, na skupno 37,16 odstotkov državnega ozemlja. Precej je

tudi zemljišč, ki so doslej bila v območjih Natura 2000, odslej pa to niso več,

teh je skupno 129 km2.  

Za temi

številkami stoji ogromno strokovnega dela, ki so ga opravili strokovnjaki tako

iz javnega sektorja kot zasebnega in nevladnega sektorja. Podlage za spremembe

je pripravil Zavod RS za varstvo narave, po predpisani metodi in na podlagi

strokovnih podatkov. Gradivo je nato preveril Strokovni odbor za vsebine

Direktive o pticah in Direktive o habitatih, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz

vodilnih slovenskih institucij: Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru,

Nacionalnega inštituta za biologijo, Inštituta za biologijo Jovana Hadžija

Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Prirodoslovnega muzeja Slovenije,

Centra za kartografijo favne in flore, Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS

za ribištvo.  

Ob pripravi

teh Uredb je bila izražena tudi velika zaskrbljenost gospodarstva, da bo

širitev  območij NATURA v Sloveniji  pomenila zastoj pri umeščanju objektov,

zlasti energetike in infrastrukture, v prostor. Vlada RS meni, da bo ravno obratno

– s tem dokumentom dajejo jasna izhodišča glede tega, kje je naša narava

posebej dragocena in je posledično potrebno iskati take razvojne rešitve, ki

bodo omogočale oboje  - razvoj in ohranitev

narave. Ohranjena narava je nenazadnje eden najpomembnejših razlog za prihod

turistov v Slovenijo. 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 22. DO 26. APRILA 2013