11.03.2021 Starost: 322 dni

VLADA RS ZA 30 DNI PODALJŠALA EPIDEMIJO

Ljubljana, 11. 3. 2021 - Vlada RS je na 62. redni seji za 30 dni podaljšala epidemijo in sprejela še štiri odloke v zvezi z zajezitvijo epidemije s koronavirusom COVID-19. prav tako je potrdila besedilo novele Zakona o nalezljivih boleznih in se seznanila s Poročilom glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti SARS-CoV-2 in Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.


Epidemija podaljšana za 30 dni
V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z nadaljevanjem drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.


Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države.

Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah

Z odlokom se določajo začasni ukrepi pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah. Z odlokom se določi, da se vloge lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa in način identifikacije v teh primerih, omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu, organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev, omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih, dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov, dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku ter se dopusti podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.


Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in bo veljal do konca epidemije, vendar najdlje tri mesece.


Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Strokovna skupina ni sledila predlogu ministra za notranje zadeve za skrajšanje epidemiološke ure, zato ta ostaja v veljavi. Strokovnjaki so bili mnenja, da je epidemija še vedno v takem obsegu in bo Vlada RS o skrajšanju epidemiološke ure odločala v naslednjih 14 dneh. Prav tako strokovna skupina ni podprla predloga, da se dvolastniki, za katere je zahtevano tedensko testiranje, izvzamejo, kar pomeni, da se tako za njih kot za druge izjeme zahteva za testiranje začne uporabljati 15. marca 2021.


Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih
Novela Zakona o nalezljivih boleznih uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem, ne glede na to, ali je bila oseba v karanteno napotena s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Policije ali na drug način. Novela tudi določa evidence, potrebne za nadzor in določa neizvajanje karantene na domu kot prekršek. S tem varujemo zdravje vseh prebivalcev Slovenije in preprečujemo nadaljnje širjenje COVID-19, vključno z novimi različicami virusa SARS-CoV-2.


Celoten povzetek 62. redne seje Vlade RS je na voljo TU.    

                                                         * * *


< PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM ZVONKOM ČERNAČEM O AKTIVNOSTIH SLOVENIJE ZA ČIMBOLJ GOSPODARNO IN UČINKOVITO ČRPANJE BODOČIH RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IZ RAZLIČNIH EU VIROV