12.02.2021 Starost: 2 let

VLADA RS Z ODLOKI SPROSTILA UKREPE V ZVEZI Z ZAJEZITVIJO COVID-19

Ljubljana, 12. 2. 2021 - Vlada RS je na svoji 57. redni seji med drugim izdala sedem odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19, prerazporedila proračunska sredstva in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Vlada RS je sprejela predlog amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2021 ter potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Podravske, Pomurske, Posavske, Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019.


Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil
Z odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so določene v veljavnem odloku. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev predhodno opravijo testiranje s hitrimi antigenskimi testi ali z metodo PCR. Za izvajalce rezultati testa ne smejo biti starejši od 72 ur od odvzema brisa, prav tako to velja za potrošnike.


Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence  katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili NIJZ in se tudi s tem predlogom odloka ne spreminjajo.


Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
V skladu z načrtom Vlade Republike Slovenije o sproščanju ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19 z novim odlokom, ki izhaja iz opredelitve tako imenovane oranžne faze, prepoved zbiranja ne velja več za vrtce, osnovne šole in  organizacije za izobraževanje odraslih.

V primerjavi z veljavnim odlokom so v srednjih šolah določene nove izjeme, in sicer za dijake v izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja, za dijake zaključnih letnikov srednješolskih izobraževalnih programov, za izvedbo praktičnega pouka ter za udeležence izobraževanja odraslih.


Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Z odlokom se prepove vsa športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe (treningi) razen za določene izjeme. Treningi se dovolijo samo:

  • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj   538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
  • perspektivnim športnikom, gre za 673 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;
  • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z  32. členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc, gre za okrog 1000 športnikov; omenjeni športniki so že delno zajeti v skupini perspektivnih športnikov; 
  • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih   športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba).

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Glede na veljavni Odlok se izjeme širijo na opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, kar pomeni, da so dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev.


Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Glavni spremembi, ki se uporabljata od 15. februarja 2021, sta:

  • odprava začasne omejitve gibanja med občinami in
  • dovoljeno je zbiranje do deset ljudi.

Celoten povzetek 57. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                         * * *


< NA MNINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO O PREDLOGU ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH