07.11.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

VLADA RS SPREJELA UREDBO O RAZVOJNIH SPODBUDAH ZA TURIZEM

Ljubljana, 7. 11. 2008 – Vlada RS je na svoji 185. redni seji sprejela Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem.


 

Uredba predvideva način dodeljevanja razvojnih spodbud prek javnih razpisov. Ministrstvo za gospodarstvo je na osnovi izvajanja ukrepov s področja spodbujanja razvoja turizma ugotovilo, da zgolj omenjeni način dodeljevanja spodbud ni primeren za vse vrste ukrepov, ki se zaradi specifik med seboj zelo razlikujejo. To se nanaša zlasti na ukrepe, vezane na javno turistično infrastrukturo. Zato se v uredbo vpeljujejo nekateri novi načini dodeljevanja spodbud, ki jih omogoča Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013.

 

Uredba predvideva možnost sofinanciranja programov v javno turistično infrastrukturo v višini 75 odstotkov upravičenih stroškov. Ministrstvo je na osnovi analiz preteklih in potencialnih naložb v javno turistično infrastrukturo ugotovilo, da imajo institucije, ki so nosilci takšnih projektov, velike težave pri zagotavljanju likvidnostnih sredstev, saj tovrstni projekti načeloma tržno niso zanimivi, medtem ko je zaradi zagotavljanja javnega interesa njihova izvedba zelo pomembna. Zato se po novem odstotek sofinanciranja pri projektih v javno turistično infrastrukture spremeni na dovoljenih 100 odstotkov upravičenih stroškov.

 

Dopolnitev se nanaša tudi na poenostavitev postopka dodeljevanja razvojnih spodbud za projekte manjšega obsega, ki jih izvaja turistično gospodarstvo. Ugotovljeno je bilo, da manjši projekti težko kandidirajo za sredstva pod enakimi pogoji kot drugi večji projekti. To se nanaša tako na raznovrstnost upravičenih stroškov, kakor tudi na zagotavljanje lastnih virov. Predlagana dopolnitev bo omogočala bogatenje turistične ponudbe in hitrejši razvoj turizma predvsem na težje dostopnih območjih, kjer je možno prispevati k izboljšanju stanja predvsem z naložbami manjšega obsega.

 

* * *


< ZAPRTA JAVNA RAZPISA ZA POVEČANJE GOSPODARSKE VREDNOSTI GOZDOV IN POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA PODROČJE VRTNARSTVA ZA LETO 2009