20.12.2021 Starost: 1 let

VLADA RS SPREJELA UREDBO O IZVAJANJU JAVNEGA NAJEMA STANOVANJ

Ljubljana, 20. 12. 2021 - Vlada RS je na 107. redni seji, ki je potekala 17. 12. 2021, podala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin ter določila besedilo predloga Zakona o elektronskih komunikacijah. Vlada RS je sprejela tudi Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj, določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022‒2029 in sprejela letni program izobraževanja odraslih za leto 2022. Prav tako pa je Vlada RS odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu, sprejela sklepe glede opravljanja nujnih nalog v organih državne uprave in izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.


Soglasje k predlogu amandmajev k noveli Zakona o financiranju občin
Predlagan je amandma, s katerim se drugi odstavek spremenjenega 20. a člena Zakona o financiranju občin (sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji) namesto na pravilnik, ki ureja razvrstitev razvojnih regij po stopnji razvitosti za posamezno programsko obdobje, sklicuje na hierarhično nadrejen zakon, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.


Poleg tega je v spremenjenem 20. a členu predvidena postopnost uvajanja dodatnih sredstev, tako kot je postopnost uvajanja dodatnih sredstev določena v prehodnih določbah Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Predlagani amandma sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj 
Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj ureja vse faze izvajanja javnega najema stanovanj in določa vsebine javnega razpisa, kriterije za najem stanovanj ter postopek izbora, vključno s sestavo strokovne komisije za izbor.


Uredba določa tudi vsebine javnega razpisa za oddajanje najetih stanovanj v podnajem upravičencem, prednostne kategorije prosilcev za najem stanovanj in postopek oddaje stanovanj v podnajem.


Z uredbo se določita tudi način izračuna najemnine za podnajemnike in način subvencioniranja najemnine, pri čemer gre za odstop od siceršnje prakse pri stanovanjih, ki se oddajajo za neprofitno najemnino, saj se za subvencioniranje najemnine upoštevajo splošni pogoji za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine, pri čemer upravičencem ni treba izpolnjevati pogoja o uvrstitvi na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu.

Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo
Resolucija celostno obravnava in povezuje vrsto različnih področij, s ciljem oblikovanja celovite in heterogene strategije na področju kulture. Poslanstvo NPK 2022‒2029 je, da se slovensko kulturo uveljavi kot pomemben družbeni dejavnik, ki omogoča razvoj, rast in prepoznavnost slovenske narodne substance tako doma kot v svetu. Za dosego tega se povezuje z drugimi sektorji, s ciljem sooblikovanja ustvarjalne, povezane in trajnostno usmerjene demokratične družbe.


Letni program izobraževanja odraslih za leto 2022
Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2022 (LPIO 2022) sledi usmeritvam Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020. Z njim se po posameznih ministrstvih, ki so LPIO 2022 pripravila, določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajale in financirale iz državnega proračuna v prihodnjem letu.

Sklepi glede opravljanja nujnih nalog v organih državne uprave
Z namenom preprečevanja širjenja okužb z virusom COVID-19 ter glede na trenutno epidemiološko situacijo je Vlada RS sprejela odločitev, da se v času božičnih in novoletnih praznikov, ki deloma sovpadajo tudi s šolskimi počitnicami, to je od vključno 27. decembra 2021 do vključno 31. decembra 2021, dodatno omeji gibanje in zadrževanje javnih uslužbencev v uradnih prostorih organov državne uprave, torej v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah.


V tej zvezi je Vlada RS odločila, da organi državne uprave v času od vključno 27. decembra 2021 do vključno 31. decembra 2021 opravljajo samo nujne naloge, hkrati pa naložila predstojnikom organov državne uprave, da določijo nujne naloge in javne uslužbence, ki bodo v obdobju iz prejšnje točke izvajali nujne naloge, pri čemer je treba zagotoviti, da javni uslužbenci nujne naloge izvajajo kot delo na domu.  državnem proračunu zagotovi nekaj več kot 71,2 milijona evrov, poraba pa je odvisna od zmožnosti državnega proračuna.

Celoten povzetek 107. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< Z MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO O AKTUALNIH TEMAH S PODROČJA GASILSTVA