30.05.2022 Starost: 185 dni

VLADA RS SPREJELA KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN OBČIN

ljubljana, 30. 5. 2022 - Vlada RS je na 382. dopisni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, podaljšala koncesijo za sežiganje komunalnih odpadkov v Celju in odločila, da bo objavila nov razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest na enem od območij. Vlada RS se je seznanila tudi s poročilom Medresorske delovne skupine za spremljanje aktivnosti na področju migracij za obdobje od 30. marca 2021 do 31. marca 2022, sprejela poročilo o delu Medresorske operativne skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini. Prav tako pa je Vlada RS sprejela sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada, prerazporedila sredstva državnega proračuna, sprejela Stališče do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede Programa stabilnosti 2022 in s sklepom sprejela Poročilo o izvajanju EU makroregionalnih strategij v letu 2021.


Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
Prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 posledično pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.


Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin
Bilančna vsota premoženja države in občin na 31. december 2021 znaša 54,17 milijard evrov in se je glede na stanje, izkazano na dan 31. december 2020, v letu 2021 povečala za 1,37 % oziroma 732,4 milijonov evrov.


Podaljšana koncesija za sežiganje komunalnih odpadkov v Celju

Vlada RS je izdala odločbo, s katero se koncesija za storitev sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije, podeljena družbi Energetika Celje d. o. o., podaljša za pet let, in sicer do 29. avgusta 2028.


Poročilo Medresorske delovne skupine za spremljanje aktivnosti na področju migracij za obdobje od 30. marca  2021 do 31.  marca  2022

V poročevalskem obdobju je bil opazen trend zmanjšanja nezakonitih prehodov državne meje. Prevladovali so državljani Afganistana, Pakistana in Bangladeša. Več kot polovico nezakonitih prehodov državne meje sta obravnavali policijski upravi Koper in Novo mesto, obseg obravnav pa se je povečal na območju policijskih uprav Maribor in Ljubljana. Opažen je bil trend povečanja izraženih namer podati prošnjo za mednarodno zaščito, in sicer je bilo v poročevalskem obdobju obravnavanih 3483 namer, kar je za 7,7 % več kot v enakem obdobju v letu 2020.


Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je zaznal povečano število prihodov. Zaradi povečanega števila prihodov se je ponovno odprla izpostava v Logatcu, kjer so nastanjene predvsem družine in mladoletniki brez spremstva. Zelo veliko je bilo zaznanih samovoljnih zapustitev, odhajajo tudi družine.


Sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada
Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov, predvsem naložb v ukrepe obnovljivih virov energije z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.


Prerazporeditev sredstev državnega proračuna

Vlada RS je med drugim Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 1,5 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena za financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje in izobraževanja ter znanosti za mesec april 2022.

Celoten povzetek 382. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< V NRP 2022-2025 UVRŠČENI NOVI PROJEKTI V OKVIRU PROGRAMA BLAŽENJA PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJA NANJE