10.09.2021 Starost: 14 dni

VLADA RS SOGLAŠA S POVEČANJEM SREDSTEV ZA INVESTICIJE V PRIMARNO ZDRAVSTVO

Ljubljana, 10. 9. 2021 - Vlada RS je na 90. redni seji podala soglasje k predlogu amandmaja k Predlogu Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031. Vlada RS je izdala Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb ter Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih. Prav tako pa je Vlada RS sprejela spremenjen Poslovni in finančni načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leto 2021 ter Spremembe št. 2 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021. Med drugim pa je Vlada RS sprejela tudi dva odloka v zvezi z zajezitvijo širjenja koronavirusa in se seznanila s poročilom o realizaciji sklepa Vlade RS o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja.


Soglasje k predlogu amandmaja k Predlogu Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031
Z amandmajem se za izvajanje investicij za zdravstveno dejavnost na primarni ravni zagotovi 150 milijonov eurov in tako poviša skupni znesek za najpomembnejše investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 za dodatnih 100 milijonov eurov.


Ministrstvo za zdravje bo vsako leto izvedlo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni. Prijavitelj na razpis je lahko:

  • občina/mestna občina, ustanoviteljica zdravstvenega doma,
  • v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic.

S sofinanciranjem investicij na primarni ravni ministrstvo zagotavlja:

  • pridobitev in posodobitev funkcionalnih prostorov, pridobitev ustrezne opreme in izboljšanje standardov osnovnega zdravstva za prebivalce posameznih občin s ciljem najboljše možne izrabe prostorov,
  • dostopnost občanom do zdravstvenih storitev na območjih oziroma v občinah, kjer se dejavnost še ne izvaja, medicinsko opremo za posamezno zdravstveno dejavnost s ciljem najbolj smotrne izrabe opreme za kvalitetnejše izvajanje programov zdravstvenega varstva,
  • sofinanciranje SUC, prizidkov, novogradnje in medicinske ter ostale opreme za delovanje ZD,
  • hiter in učinkovit dostop do pacientov v primeru, ko je potrebna nujna medicinska pomoč, obiski zdravnikov in sester na domu pacienta.

Sprejete spremembe letošnjega Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi
Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 (LNR 2021) je vlada sicer sprejela 4. februarja 2021, 4. marca 2021 pa so bile sprejete Spremembe št. 1 LNR 2021.


Spremembe št. 2 LNR 2021 vključujejo 15 prodaj, 1 menjavo in 1 neodplačan prenos na občino. Pri vseh aktivnostih, razen pri menjavi, kot (so)upravljavec zemljišč v lasti Republike Slovenije sodeluje tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 9 prodaj vključuje zemljišča, ki so po namenski rabi stavbna zemljišča.

Skupno je v Spremembah št. 2 LNR 2021 načrtovana izvedba 17 aktivnosti, ki po ocenjeni vrednosti skupaj znašajo 393.681,97 evrov, od tega znaša vrednost gozda 155.486,43 evrov.

Spremembe Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
Vlada RS v skladu z mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje v spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 spreminja nekatere pogoje za izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.


S spremembami se:

  • določa trajanje roka od pozitivnega rezultata testa PCR do 180 dni,
  • določa, da se oseb, ki so bile cepljene s cepivom proizvajalca AstraZeneca in cepivom Covishield proizvajalca Institute of India/AstraZeneca, in sicer po prejemu drugega odmerka, ne napoti oziroma se jim ne odredi karantena na domu, če je preteklo 21 dni od prejema drugega odmerka,
  • pogoji, navedeni v Odloku, se razlikujejo od pogojev določenih v Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, saj v primerih, na katere se nanaša Odlok, že obstaja visokorizični stik.

* * *


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE POZVALO K ODPRAVI NESORAZMERNE ZADOLŽITVE OBČIN NA PODLAGI ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV