20.05.2021 Starost: 1 let

VLADA RS PODALJŠALA IZVAJANJE UKREPOV PO ODLOKU O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN PREPREČEVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 V UPRAVNIH ZADEVAH

Ljubljana, 20. 5. 2021 - Vlada RS je na 76. redni seji izdala pet odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 in sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2020 ter spremembe in dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021. Vlada RS je tudi razporedila sredstva državnega proračuna in določila 35 novih pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. Prav tako pa je Vlada RS določila besedilo Zakona o Zakona o informacijski varnosti in določila izplačilne dni za plače zaposlenih pri nekaterih proračunskih uporabnikih.


Podaljšano izvajanje ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah
Vlada RS ugotavlja, da epidemiološka situacija, zaradi katere so bili z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah uveljavljeni začasni ukrepi, ne omogoča razveljavitve ali spremembe navedenega odloka. Ukrepi ostajajo v veljavi.


Z odlokom so bili določeni naslednji začasni ukrepi:

  • vloge se lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa,
  • omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu tako, da se zainteresirani predhodno naročijo,
  • organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev,
  • omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih,
  • dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov,
  • dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku,
  • dopusti se podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2020
Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2020, v skupni višini 22.100.000,00 evrov. V letu 2021 je predvideno 11 milijonov evrov.


Dopolnjen seznam pomembnih investicij do omilitve posledic gospodarske škode zaradi epidemije
Vlada RS je določila 35 novih pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19, iz seznama pa je črtala 13 investicij (zlasti zaradi podvajanja ali zamenjave projektov).  Tako je na seznamu skupaj 336 pomembnih investicij.  Namen določitve pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni obravnavi posameznih postopkov povezanih s temi investicijami, katerih namen je omiliti gospodarsko škodo, ki jo je pustila epidemija.


Določeni izplačilni dnevi za plače zaposlenih pri nekaterih proračunskih uporabnikih
Vlada je danes določila izplačilne dni za plače zaposlenih pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo sistem MFERAC, razen za lokalne skupnosti, in sicer za obdobje od junija do decembra 2021.
 

Celoten povzetek 76. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM POKLUKARJEM TUDI O TEŽAVAH PRIMARNEGA ZDRAVSTVA IN O SPOPADANJU Z EPIDEMIJO COVID-19