28.05.2021 Starost: 185 dni

VLADA RS NA 78. REDNI SEJI TUDI O DOGOVORU O ODPRAVI VARČEVALNIH UKREPOV

Ljubljana, 28. 5. 2021 - Vlada RS se je na 78. redni seji seznanila s predlogom Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov in z osnutkom proračunskega memoranduma in podala usmeritve za pripravo sprememb proračuna za leto 2022 ter pripravo proračuna za leto 2023. Prav tako je Vlada RS izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, razporedila sredstva državnega proračuna, razširila seznam projektov v nacionalnem razvojnem programu 2021-2024 ter sprejela stališče do sporočila Evropske komisije glede zagotavljanja dolgoročnega trajnostnega razvoja Evrope. Vlada RS pa je določila tudi predlog sprememb Zakona o nadzoru državne.


Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov
Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 prinaša naslednje:

 1. Regres za prehrano med delom znaša 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom.
 2. Regres za letni dopust v letu 2021 se določi v višini 1.050 evrov in se javnim uslužbencem izplača 4. junija 2021.
 3. Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji v trajanju nad 12 ur znaša 21,39 evra, v trajanju nad 8 do vključno 12 ur znaša 10,68 evra in v trajanju 6 do 8 ur znaša 5,16 evra.
 4. Ohranjata se višja višina solidarnostne pomoči za člane reprezentativnega sindikata, podpisnike aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter ureditev, da je do izplačila solidarnostne pomoči upravičen javni uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače, razen v primeru članov reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, za katere se določi, da osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 140 odstotkov minimalne plače.
 5. Terenski dodatek znaša 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur.
 6. Kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, se šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe.
 7. Usklajevanje zneskov - višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS. Preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) se enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin.
 8. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer. Glede višine cene bencina se upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
 9. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če znaša ta razdalja več kot dva kilometra. Določi se povračilo stroškov kilometrine v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, pri čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov.
 10. Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanja prakse se določijo v za študente v višini 172 evrov mesečno, za dijake v višini 86 evrov mesečno.
 11. Dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu za pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC, pri katerih se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu.

Podane usmeritve za pripravo proračunov za leti 2022 in 2023
Cilj je, da se ob predvidenih prihodkih državnega proračuna postopno znižuje primanjkljaj državnega proračuna na 4,9% BDP v letu 2022 in na 3,6% BDP v letu 2023. S tem bi se po obdobju epidemije, v katerem veljajo izjemne okoliščine za odstop od fiskalnih pravil, zastavila pot za postopno uravnoteženje državnega proračuna.


V obeh letih bodo v ospredju ukrepi za okrevanje, podprti z evropskimi viri iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost je predvideno, da bi iz teh sredstev v letu 2022 porabili 330,8 milijonov evrov, v letu 2023 pa 453,7 milijonov evrov.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
S spremembo odloka je določena obvezna uporaba zaščitnih mask za gledalce. Za nadzor nad izvedbo tekmovanj je odgovoren tudi organizator tekmovanja, poleg tega so določene izjeme za gledalce, ki še niso dopolnili 15 let in se tekmovanj udeležujejo z ožjimi družinskimi člani ali skrbniki. Organizator športnega tekmovanja zagotovi upoštevanje omejitev iz odloka s strani gledalcev na podlagi navodil ministrstva, pristojnega za šport
.

Vzpostavlja se izjema za športnike in strokovne delavce v športu, in sicer tako, da se pri izvajanju športnih dejavnosti ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja uporabo zaščitnih mask.

Celoten povzetek 78. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                     * * *


< SPLETNI SEMINAR: POSLOVANJE, VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE