22.04.2021 Starost: 2 let

VLADA RS NA 71. REDNI SEJI SPROSTILA UKREPE V ZVEZI Z EPIDEMIJO IN DOLOČILA BESEDILA PETIH ZAKONOV

Ljubljana, 22. 4. 2021 - Vlada RS je na 71. redni seji izdala osem odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije s koronavirusom COVID-19 in se seznanila s poročili pristojnih služb v zvezi z nadzorom izvajanja odlokov in v zvezi z izvajanjem cepljenja. Vlada RS je sprejela tudi predlog stališča Republike Slovenije v zvezi digitalnim zelenim potrdilom in določila besedila predlogov petih zakonov – predlog novele Zakona o revidiranju, Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, novele Zakona o zemljiški knjigi in novele Zakona o zadrugah. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 in izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev.


Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Ponovno se sproščajo dejavnosti v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije Covid-19 z dne 9. aprila 2021.


V statističnih regijah Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in Gorenjska določa izjeme na način, kot je določeno za oranžno fazo sproščanja ukrepov. V teh statističnih regijah se pod določenimi pogoji dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob, slednje le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

V statističnih regijah Pomurska, Goriška in Obalno-kraška se določa izjeme na način, kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov. V teh statističnih regijah se tako pod določenimi pogoji sprošča tudi opravljanje gostinske dejavnosti znotraj gostinskih obratov in ponujanje nastanitvenih storitev do 30 sob v nastanitvenih obratih, ne glede na velikost. Opravljanje obeh dejavnosti je dovoljeno pod pogojem testiranja potrošnikov, dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.


Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov
Odlok dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.


Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Odlok prinaša sproščanje tudi na področju športa. Dovoljena je športna vadba športnikov (treningi) vsem športnikom ne glede na starosti in kakovost. Treningi športnikov so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah.

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih.


Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Dovoljeno je zbiranje do deset ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.


Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih (pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih).

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju
Predlog predvideva spremembo definicije subjekta javnega interesa. Danes so k obvezni reviziji zavezane tudi majhne in mikro družbe, v katerih imajo država ali občine večinski delež. Za takšne družbe bi težko trdili, da predstavljajo družbe, ki delujejo v javnem interesu oziroma imajo velik javni pomen zaradi svoje narave poslovanja, velikosti ali števila zaposlenih. K obvezni reviziji bodo tako po novem zavezane le srednje ali velike družbe, kar je primerljivo z drugimi državami članicami EU.


Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Predlog zakona vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določa cilje na področju politike obnovljivih virov ter ukrepe za doseganje teh ciljev in načine njihovega financiranja (vključno z mednarodnim sodelovanjem in pravili o finančni podpori za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila o izvoru, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.


Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi
Glavni namen je dopolnitev obstoječega zakona s pravili o novih in dodatnih možnostih vpisa etažne lastnine in povezanih nepremičnin. Novela bo tako omogočila za državljane preglednejše, enostavnejše in predvsem bolj pravno varne vpise etažne lastnine. V sklopu etažne lastnine se bodo lahko v zemljiško knjigo vpisali tudi tisti skupni deli, ki služijo več različnim stavbam (npr. otroško igrišče, skupna zelenica…),  novi kupec pa bo z nakupom stanovanja vedno pridobil tudi ustrezen delež na takšnih delih, brez da bi za to moral sklepati poseben pravni posel.


Celoten povzetek 71. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                      * * *


< SEMINAR: OBLIKOVNA (Ne)USKLAJENOST IN OBVEZNOST PRAVILNE UPORABE ZASTAV V OBČINAH V SLOVENIJI