15.04.2021 Starost: 1 let

VLADA RS NA 69. REDNI SEJI PODALJŠALA UKREPE PO ODLOKU O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN PREPREČEVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 V UPRAVNIH ZADEVAH

Ljubljana, 15. 4. 2021 - Vlada RS je na 69. redni seji izdala novelo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, podaljšala izvajanje ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah ter sprejela še sedem odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19. Prava tako je odločala o prerazporeditvah znotraj finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter obravnavala tri poročila - glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, o izvajanju nadzora cepljenja proti SARS-CoV-2 in o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa.


Podaljšanje ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da epidemiološka situacija v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, zaradi katere so bili z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS št. 34/21) uveljavljeni začasni ukrepi, ne omogoča razveljavitve ali spremembe navedenega odloka.


Z omenjenim odlokom so bili določeni naslednji začasni ukrepi, ki se podaljšujejo:

 • vloge se lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa,
 • omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu tako, da se zainteresirani predhodno naročijo,
 • organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev,
 • omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih,
 • dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov,
 • dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku,
 • dopusti se podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter začasne prepovedi oziroma omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, teoretičnega dela vozniškega izpita in vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Ponovno se sproščajo dejavnosti v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19, sprejetim 9. aprila 2021.


V vseh statističnih regijah se tako podaljšuje izjeme, ki so trenutno v veljavi, dodatno pa se v osmih oranžnih statističnih regijah dovoljuje tudi izjema opravljanja gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov med 7. in 19. uro ob upoštevanju vseh potrebnih higienskih navodil. Gre za naslednje regije: Goriška, Gorenjska, Obalno-Kraška, Pomurska, Posavska, Podravska, Koroška in Zasavska.

Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.


Do 25. aprila 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o omejitvah in izvajanju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
 • Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 55/21),
 • Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Celoten povzetek 69. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< USPOSABLJANJE O NASPROTJU INTERESOV IN OMEJITEV POSLOVANJA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE