15.03.2021 Starost: 2 let

VLADA RS NA 63. REDNI SEJI SPREJELA DOLGOROČNO STRATEGIJO ENERGETSKE PRENOVE STAVB DO LETA 2025

Ljubljana, 15. 3. 2021 - Vlada RS je na 63. redni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, Dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050 in poslovno politiko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije do leta 2025. Sprejet je bil tudi sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021- 2024 in določeno besedilo Predloga Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Prav tako pa je Vlada RS začela z obravnavo Predloga zakona o debirokratizaciji, ki jo bo nadaljevala predvidoma na naslednji seji.


Dolgoročna strategijo energetske prenove stavb do leta 2050
Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 je urejena v 9. členu Zakona o učinkoviti rabi energije, kjer vlada na predlog Ministrstva za infrastrukturo sprejme Dolgoročno strategijo prenove nacionalnega fonda obstoječih javnih in zasebnih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb v visoko energetsko učinkovit in razogljičen stavbni fond do leta 2050.

Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050) se nanaša na opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050 ter opredeljuje ukrepe, ki podpirajo krovna cilja na področju stavb, zapisana v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije (NEPN). Strategija tako opredeljuje in nadgrajuje obstoječe in nove ukrepe, s katerimi bodo ti cilji doseženi.

Poslovna politika Stanovanjskega sklada do leta 2025
Poslovna politika SSRS 2021–2025 predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja sklada, prikaz realizacije predhodne poslovne politike SSRS (2017–2020) ter skladno z Zakonom o javnih skladih (ZJS-1) tudi prikaz predvidenih dejavnosti, programov in nalog za posamezna področja in ukrepe v tem obdobju, in sicer tudi glede na usmeritve ter cilje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25), njenem drugem – zadnjem srednjeročnem obdobju od leta 2021 do leta 2025.

V ZJS-1 je določeno, da javni sklad posluje skladno s poslovno politiko za srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme ustanovitelj. Poslovna politika javnega sklada mora vsebovati osnovne smernice glede ciljnih skupin prejemnikov spodbud za pravne in fizične osebe oziroma pomoči za fizične osebe, skupnega obsega spodbud in naložb v naslednjih poslovnih letih, merljivih kazalcev rezultatov delovanja sklada ter vrednosti in strukture naložb javnega sklada.

Predlog Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030
Na področju cest je bila npr. namesto predvidenih rekonstrukcij določena izvedba novogradnje kot najustreznejšega ukrepa z večine presojanih vidikov. Poleg tega je pri spremembi nosilcev izvajanja ukrepov pomembno, da je obsežnejše novogradnje treba načrtovati kot cestninske ceste, saj financiranje zgolj s proračunskimi sredstvi ne omogoča izvedbe finančno zahtevnih investicij. Poleg tega je treba zagotoviti zvezni potek in enaka izhodišča na celotnem poteku oz. na vseh odsekih novo načrtovanih cest.

Na področju železnic je treba pospešiti vlaganja v razvoj regionalnih prog. Te so skupaj z jedrnim omrežjem zelo pomembne za zagotavljanje trajnostnih ciljev Republike Slovenije. K zmanjševanju vplivov na okolje zaradi prometa lahko pomembno prispevamo z ustreznim omrežjem regionalnih železniških prog.

Na področju trajnostne mobilnosti je treba prednostno načrtovati infrastrukturne ureditve, ki bodo prispevale k zagotavljanju pogojev za večjo uporabo vseh oblik trajnostne mobilnosti in da se okrepi razvoj javnega potniškega prometa ter da se spodbujajo rešitve za oblike mobilnosti, ki bi nadomestile osebna vozila in rešitve za ostale oblike mobilnosti. V nasprotnem primeru doseganje dolgoročnih pravno zavezujočih ciljev Slovenije na področju podnebnih sprememb brez tovrstnih ukrepov na področju prometa ne bo mogoče.

Celoten povzetek 63. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< ZAHTEVKI ZA POKRITJE IZPADA PLAČIL STARŠEV ZA VRTCE ZA MESEC FEBRUAR 2021-NAVODILA