20.11.2020 Starost: 2 let

VLADA RS NA 40. REDNI SEJI MED DRUGIM SPREJELA SPREMEMBE UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

Ljubljana, 19. 11. 2020 – Vlada je na 40. redni seji sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Vlada RS je podaljšala ukrepe in omejitve odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije, prerazporedila določena sredstva državnega proračuna ter sprejela stališče o sporočilu Evropske komisije - Pripravljenost za strategije cepljenja in uvedbo cepiva proti COVID-19. Prav tako pa se je Vlada RS seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2 in obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 ter podala soglasje k predlogom amandmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Vlada RS je sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic avgustovskih neurij s poplavami in v veljavni načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila dva nova projekta, in sicer Sofinanciranje občinskih projektov v Triglavskem narodnem parku (TNP) in Obnovo lokalne ceste v občini Gorje. Obravnavano je bilo Sedmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in podano mnenje k Predlogu zakona o spremembah Zakona o medijih. Vlada RS je potrdila predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila in sprejela spremembe Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter spremembo Uredbe o upravnem poslovanju.


Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19
Z Odlokom se v skladu z mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 z dne 5. 11. 2020 predlaga sprejem začasnih ukrepov na področju izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V 1. členu odloka je določeno, da se z odlokom določijo začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okuženosti z virusom SARS-CoV-2. Ukrepa se nanašata na delo imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ter pravico zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov (MP). Ukrepa sta namenjena omejevanju stikov med zavarovanci in zaposlenimi na ZZZS z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2.

Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih
Vlada je sprejela sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, skladno s šestim odstavkom 83.a člena Zakona o sodiščih, s čimer se začasno ustavljajo roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom. Sklep bo danes objavljen v Uradnem listu RS, veljati bo začel jutri, 20. 11. 2020, veljal pa bo 30 dni. Zadržanje teka rokov po tej določbi zakona ne sme trajati več kot tri mesece.

Podaljšanje ukrepov in omejitev odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije
Vlada RS se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:

  1. za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene odlokih:
  • začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom,
  • začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil,
  • začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom,

       2. za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Prerazporeditev določenih sredstev državnega proračuna
Vlada RS je Ministrstvu za zdravje razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini skoraj 212 tisoč evrov za pokritje obveznosti po 38. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. S tem se ureja poravnavo socialnih prispevkov samozaposlenih oseb, verskih uslužbencev, družbenikov in kmetov.

Stališče o sporočilu Evropske komisije - Pripravljenost za strategije cepljenja in uvedbo cepiva proti COVID-19

Slovenija pozdravlja Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Pripravljenost za strategije cepljenja in uvedbo cepiva proti COVID-19, saj se zavzema, za pravočasen dostop do varnih, učinkovitih in cenovno dostopnih cepiv.

Seznanitev s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2
Na seji Vlade RS je Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) poročal o opravljenih nadzorih. V prejšnjem tednu je bilo skupno število opravljenih nadzorov ZIRS in inšpekcijskih organov, določenih v PKP5 v zvezi z obvladovanjem COVID-19, je bilo 2.578. Izrečene so bile 104 prekrškovne sankcije, 236 opozoril in 120 upravnih ukrepov.

Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2
Policija sproti spremlja aktivnosti na terenu v zvezi s prijavljenimi, predvsem pa neprijavljenimi javnimi shodi (teh je bilo več kot 90 %). Od 1. 5. do 16. 11. 2020 je bilo 378 javnih shodov, na katerih je policija ugotovila predvsem kršitve Zakona o nalezljivih boleznih, Zakona o varstvu javnega reda in miru in Zakona o javnih zbiranjih. Na teh dogodkih je policija zbirala tudi obvestila in obravnavala okoliščine, ki so v času obravnavanja kazale na sum storitev 47 kaznivih dejanj. Pri izvajanju nalog javne varnosti na varovanju javnih shodov so policisti uporabili predvsem pooblastila, kot so ugotavljanje identitete, prisilna sredstva, pridržanje in privedba.

Soglasje k predlogom amandmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
Predlogi amandmajev se nanašajo na začasne ukrepe za verske uslužbence, in sicer na začasen ukrep dviga višine plačila socialnih prispevkov za verske uslužbence za čas epidemije in prepovedi opravljanja verskih obredov (natančneje se določa, da pravica traja do preklica epidemije) ter na črtanje temeljnega dohodka verskih uslužbencev (ta tematika se bo uredila skupaj z drugimi ranljivimi skupinami v PKP7).
Iz predlaganih začasnih ukrepov na področju sklica skupščin društev, zveze društev in podružnice tujega društva pa se predlaga izvzetje političnih strank, tako da se ta začasni ukrep omeji zgolj za sklicevanje skupščin društev, zveze društev in podružnice tujega društva.

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic avgustovskih neurij s poplavami
Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 3. in 6. avgustom 2020 na območju Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Pomurske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije. Neurja s poplavami so povzročila škodo v višini 5.618.132,09 evrov.

Sofinanciranje projektov v Triglavskem narodnem parku in obnovo lokalne ceste v Gorjah
Skupna vrednost projekta »Sofinanciranje občinskih projektov v TNP« je 427.169,78 evra. Vrednost sofinanciranja Ministrstva za okolje in prostor pa znaša v letu 2020, 304.580,51 evra in v letu 2021, 18.75,95 evra. Skupna vrednost projekta »Obnova lokalne ceste v Občini Gorje« znaša 658.030,18 evra. Vrednost sofinanciranja tega projekta pa znaša s strani Ministrstva za okolje in prostor v letu 2020, 116.600,00 evra, v letu 2020 pa 350.00,00 evrov. Investitorji teh projektov so parkovne lokalne skupnosti, v sklopu katerih se bodo med drugim uredila parkirišča, lokalne ceste, pešpoti in tako naprej, s čimer so bo zagotovil varen in kakovosten promet za vozila in ostale udeležence v prometu (kolesarji, pohodniki …).

Sedmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji

Vlada je sprejela Sedmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga bo posredovala v obravnavo Državnemu zboru. Podlagi za pripravo poročila sta Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1) in Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 (NPUR 2017–2021). Gre za sedmo tovrstno poročilo vlade, ki zajema poročanje o uresničevanju ZRomS-1 in o uresničevanju NPUR 2017–2021 v letu 2019.

Mnenje o Predlogu zakona o spremembah Zakona o medijih
Vlada je na današnji seji sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o medijih, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev. Vlada RS ne nasprotuje poslanskem predlogu zakona za rešitev, saj je po vsebini, namenu in cilju ureditve podobna rešitvi Ministrstva za kulturo.

Predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila
Vlada je sprejela predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila, s katerim se zasleduje okoljske cilje in avtomatizacijo ter pospešitev postopkov za odmero davka na motorna vozila. Vlada predlaga njegovo obravnavo po nujnem postopku.

Spremembe Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se spreminja del, kjer je urejeno število in vrste direktoratov v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in del, ki ureja število in vrste direktoratov v Ministrstvu za javno upravo.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
S spremembo uredbe se vzpostavlja pravna podlaga za elektronsko vročanje dokumentov, ki pomeni veliko poenostavitev v poslovanju med državljani in javno upravo.

Spremembe uredbe pomenijo formalno ureditev nekaterih pravnih razmerij v zvezi z elektronskim vročanjem v upravnih zadevah, organizacijo in delovanjem informacijskega sistema za vročanje in spremembo nekaterih pravil o poslovanju z dokumenti, izdanimi v elektronski obliki, ki jih je naslovnikom treba dostaviti v fizični obliki.

Celoten povzetek 40. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< Z VZTRAJNOSTJO ZOS DOSEŽENA ODPRAVA PREHODNEGA OBDOBJA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ PO 21. ČLENU ZFO IN NEPOTREBNIH ADMINISTRATIVNIH OVIR