12.04.2021 Starost: 2 let

VLADA RS NA 198. DOPISNI SEJI POSODOBILA NAČRT SPROŠČANJA UKREPOV IN PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 30 DNI

Ljubljana, 12. 4. 2021 - Vlada RS je na 198. dopisni seji sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, za 30 dni podaljšala epidemijo in sprejela še enajst odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19. Vlada RS pa je tudi podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj, sprejela Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država od 2022 do 2024 in Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 ter podaljšala ukrep glede prisotnosti javnih uslužbencev na delovnih mestih v organih državne uprave zaradi zajezitve širjenja tretjega vala epidemije.


Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije
Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, zato se epidemija z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije podaljšuje za 30 dni.


Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
S predlaganimi spremembami in dopolnitvijo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter spreminja obveznost nošenja maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.


Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Z Odlokom se vzpostavljajo takšne omejitve pri izvajanju športnih programov in športnih tekmovanj kot so veljale pred 1. 4. 2021.


Športna vadba športnikov (treningi) se dovolijo samo:

  • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj cca. 550 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
  • perspektivnim športnikom, gre za cca. 650 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;
  • športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z  32. členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc; 
  • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba);
  • udeležencem tekmovanj, ki so dovoljena v skladu z odlokom.

Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Odpravljena je omejitev gibanja ponoči, ki je veljala med 22. in 5. uro.


Omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja v veljavi.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov
Novi odlok ponovno dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.


Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Voznik mora enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi in imeti negativen rezultat testa. Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.


Podaljšan ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je začel veljati dne 5. februarja 2021, med dodatnimi ukrepi za omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju dela in delovnih razmerij ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Na začasno čakanje na delo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu,  delavce napotijo za obdobje od 1. februarja do 30. aprila 2021. Vlada Republike Slovenije je  sprejela sklep o podaljšanju navedenega ukrepa za mesec maj 2021.


Celoten povzetek 198. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                    * * *


< VLADA RS MED DRUGIM ODLOČILA, DA SE Z 12. 4. 2021 PONOVNO ODPIRAJO ŠOLE IN VRTCI