29.09.2022 Starost: 64 dni

VLADA RS NA 18. REDNI SEJI POTRDILA PRORAČUNSKE DOKUMENTE ZA PRIHODNJI DVE LETI

Ljubljana, 29. 9. 2022 - Vlada RS je na 18. redni seji, ki je potekala 28. 9. 2022, med drugim potrdila predlog sprememb proračuna za leto 2023 in predlog proračuna za leto 2024 s spremljajočimi proračunskimi dokumenti, se seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2021. Vlada RS je določila Dokončen predlog zaključnega računa proračuna za leto 2021, sprejela Poročilo o upravljanju z javnim dolgom za leto 202, se seznanila s poročilom Finančne uprave RS o stanju in gibanju davčnega dolga ter s Poročilom o davčnih izdatkih v letu 2020. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji in potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo.


Proračun Republike Slovenije za leti 2023 in 2024
Vlada RS v letu 2023 načrtuje približno 13,38 milijarde evrov prihodkov, kar je 13 % več kot, je bilo načrtovano v sprejetem proračunu za leto 2023. Odhodki bodo po načrtih dosegli 16,69 milijarde evrov oziroma 25 % več kot v sprejetem proračunu. Proračunski primanjkljaj bi tako dosegel približno 3,31 milijarde evrov oziroma 5,3 % bruto domačega proizvoda.

Najvišjo rast odhodkov v letu 2023 glede na sprejeti proračun za to leto načrtuje na sledečih politikah:

 • Intervencijski programi in obveznosti (+ 1,86 milijarde evrov na 2,24 milijarde evrov)
 • Zdravstveno varstvo (+ 335 milijonov evrov na 779 milijonov evrov)
 • Izobraževanje in šport (+ 228 milijonov evrov na 2,51 milijarde evrov)
 • Socialna varnost (+ 195 milijonov evrov na 1,74 milijarde evrov)
 • Varovanje okolja in okoljska infrastruktura (+ 141 milijonov evrov na 935 milijonov evrov)

Vlada RS v letu 2024 načrtuje približno 13,79 milijarde evrov prihodkov oziroma 3,1 % več kot v spremembah proračuna za leto 2023. Odhodki bi po načrtih dosegli 15,51 milijarde evrov, kar je 7,1 % manj kot v spremembah proračuna za leto 2023. Proračunski primanjkljaj bi tako dosegel približno 1,71 milijarde evrov oziroma 2,6 % bruto domačega proizvoda.

Spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024

Vlada RS je sprejela spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 v delu, ki se nanaša na leti 2023 in 2024. Evropska komisija je za leto 2023 potrdila nadaljevanje veljavnosti splošne odstopne klavzule, kar omogoča začasen odstop od fiskalnih pravil. Na nacionalni ravni Fiskalni svet ni podal jasne ocene o izpolnitvi pogojev za nadaljevanje instrumenta izjemnih okoliščin v prihodnjem letu, a priznava občutne negotovosti in šoke v makroekonomskem okolju, kar opravičuje odziv države.


Predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024

Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024, v katerem je med drugim določena povprečnina za leti 2023 in 2024 v višini 667 evrov, kar je okoli 20 evrov več kot v letu 2022.


Letni dodatek za upokojence za leto 2023 je določen v različnih višinah. Za prejemnike pokojnin do 600 evrov se letni dodatek izplača v višini 455 evrov, za tiste, ki prejemajo pokojnino nad 1.120 evrov, pa v višini 145 evrov. Za prejemnike pokojnin med 600,01 evra in 1.120 evrov se letni dodatek izplača po posebni formuli (- 0,59 x višina pokojnine + 809).


Program evropske kohezijske politike 2021–2027
Vlada RS je sprejela Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, ki določa strategijo za doseganje naslednjih ciljev:

 • Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe;
 • Bolj zelena, nizko ogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj;
 • Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT;
 • Bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic;
 • Evropa bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud;
 • Sklad za pravičen prehod obeh premogovnih regij.

V okviru programa so načrtovana sredstva evropske kohezijske politike za obdobje  2021–2027 na nacionalni ravni. V program so vključeni štirje skladi:

 • Kohezijski sklad oz. KS (celotna Slovenija): 718,19 milijona evrov;
 • Evropski sklad za regionalni razvoj oz. ESRR (ločeno na vzhodno kohezijsko in zahodno kohezijsko regijo): 1.599,79 milijona evrov;
 • Evropski socialni sklad plus oz. ESS+ (ločeno na vzhodno kohezijsko in zahodno kohezijsko regijo): 635,97 milijona evrov;
 • Sklad za pravičen prehod oz. SPP (za dve premogovniški regiji: Zasavje in Savinsko-Šaleško regijo): 258,72 milijona evrov. Gre za nov sklad, ki bo dodatno zagotavljal podporo ljudem, gospodarstvu in okolju na območjih, ki se soočajo s socialno-ekonomskimi izzivi, izhajajočimi iz procesa prehoda na energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030, ter na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050.

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo
Skupno bo za izvajanje SN SKP 2023–2027 na voljo 1.798.622.415 evrov. Od tega bo 683.540.726 evrov namenjeno za prvi steber SKP (neposredna plačila, vinski in čebelarski sektor), za drugi steber SKP (razvoj podeželja) pa 1.115.081.688 evrov (550.850.960 evrov iz proračuna EU in 564.230.728 evrov iz proračuna Republike Slovenije). Od 564.230.728 evrov integralnega proračuna je sedanja vlada zagotovila še dodatnih 40,5 milijonov evrov.


Strateški načrt bo vlada predložila še v presojo Evropski komisiji, izvajati pa se bo začel predvidoma 1. januarja 2023.

Celoten povzetek 18. redne seje Vlade RS je na voljo 
TU


< ZDRUŽENJA OBČIN OBLIKOVALA PREDLOG AMANDMAJEV K PREDLOGU ZIPRS2324