29.07.2022 Starost: 311 dni

VLADA RS NA 10. REDNI SEJI MED DRUGIM O ZNIŽANJU DDV NA ENERGENTE IN O POŽARU NA GORIŠKEM KRASU

Ljubljana, 29. 7. 2022 - Vlada RS je na 10. redni seji, ki je potekala 28. 7. 2022, med drugim določila besedilo predloga Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov in izdala Uredbo o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti, Uredbo o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter sprejela Deveto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija in Uredbo o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije. Sprejet pa je bil tudi sklep o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov za leto 2022, nova različica Ključnih elementov finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014-2020, spremembe Načrta izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2022-2023. Vlada RS pa je obravnavala in sprejela tudi več odločitev v zvezi z uničujočim požarom na Krasu. Tako se je med drugim seznanila z delnim poročilom o intervenciji ob požaru v naravnem okolju na goriškem Krasu, , sprejela odločitev o zagotovitvi finančnih sredstev prostovoljnim gasilskim društvom in drugim nevladnim organizacijam, ki so sodelovale na podlagi aktiviranja načrtov zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Začela pa je tudi postopek za oceno škode po požaru na Krasu in možnosti finančne pomoči v okviru Solidarnostnega sklada EU.


Predlog Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov
Vlada želi s predlogom zakona omiliti posledice dviga cen energentov z začasno določitvijo nižje stopnje davka na dodano vrednost. Za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 vlada predlaga 9,5 % stopnjo za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo.

Nižja stopnja velja za vse, tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce omenjenih energentov.


Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Uredba podrobneje določa vsebino, način upravljanja in vodenja registra pravnih aktov lokalnih skupnosti ter obveznosti lokalnih skupnosti in javnega podjetja Uradni list v zvezi z njim.


Ključni cilj je, da se izgradi celovita, popolna in pravilna informacijska rešitev o pravnem redu na lokalni ravni z vsemi funkcionalnostmi, ki so se izkazale za potrebne in koristne že na državni ravni (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije).


Deveto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji
V prilogah poročila je zajeto podrobno poročanje o uresničevanju preteklega nacionalnega programa v letu 2021, in sicer po nosilcih ukrepov, podan pa je tudi podrobnejši pregled sofinanciranja s strani državnih organov.


Skupaj s preteklimi poročili bo tudi to dostopno na spletni strani vlade na povezavi
Romska skupnost. Poročilo bo Vlada RS posredovala v obravnavo Državnemu zboru.

Požar na goriškem Krasu

Delno poročilo o intervenciji ob požaru v naravnem okolju na goriškem Krasu

Vlada RS se je seznanila s prvim delnim poročilom o intervenciji ob požaru v naravnem okolju na goriškem Krasu med 15. in 26. julijem 2022. Zbiranje podatkov je še v teku, saj intervencija še poteka.


Izplačilo posebne nagrade prostovoljcem, vključenim v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob intervencijah v primeru nesreč večjega obsega
Vlada RS je na dopisni seji v petek, 22. julija 2022, sprejela odločitev, da se zagotovijo finančna sredstva prostovoljnim gasilskim društvom in drugim nevladnim organizacijam, ki so sodelovale na podlagi aktiviranja načrtov zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v višini 63,00 evrov do 8 ur na dan na sodelujočega prostovoljca oziroma v višini 94,5 evrov nad 8 ur na dan na sodelujočega prostovoljca. Sklenila je še, da se pravice porabe za zagotovitev finančnih sredstev zagotovijo iz sredstev proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij iz 28. člena Zakona o nevladnih organizacijah.


Navedena odločitev vlade se z namenom sistemske ureditve spreminja tako, da Ministrstvo za obrambo do konca meseca avgusta 2022 pripravi zakonsko rešitev, ki bo omogočala izplačilo posebne nagrade prostovoljcem, vključenim v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob intervencijah v primeru nesreč večjega obsega. Do nagrade bodo upravičeni prostovoljci, aktivirani na podlagi državnega načrta in vpoklicani s strani civilne zaščite.


Začet postopek za oceno škode po požaru na Krasu in možnosti finančne pomoči v okviru Solidarnostnega sklada EU

Vlada RS se je seznanila z možnostmi koriščenja sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za podporo ukrepom za blažitev posledic požara na Krasu in zadolžila Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da pripravi oceno skupne neposredne škode, ki je posledica požara na Krasu.

Celoten povzetek 10. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< PREDSEDSTVO ZOS NA SREČANJU Z MINISTRICO IRENO ŠINKO