26.05.2022 Starost: 1 let

VLADA RS MED DRUGIM SPREJELA POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI ZA LETA 2017, 2018, 2019 IN 2020

Ljubljana, 26. 5. 2022 - Vlada RS je na 380. dopisni seji sprejela letošnji izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in razporedila sredstva državnega proračuna. Sprejela je tudi Poročilo o izpolnitvi naloge Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi ter se seznanila s Poročilom Sveta za vključevanje tujcev za leto 2020. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Enaindvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 ter Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2021.


Letošnji izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022
Izvedbeni načrt za leto 2022 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti znotraj proračuna 2022, v okviru evropskih strukturnih sredstev ter sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih posledic. Dodatno so navedeni tudi ukrepi, ki se financirajo iz programa Erasmus+.


Vsi cilji in prioritetna podpodročja nimajo ukrepov v letošnjem izvedbenem načrtu, saj bodisi teh ministrstva ne načrtujejo v letošnjem letu ali pa zanje ni mogoče zagotoviti ustreznega financiranja.


Razporeditev sredstev državnega proračuna
Vlada RS je med drugim znotraj finančnega načrta Ministrstva za notranje zadeve prerazporedila 2,5 milijona evrov za izplačilo povračil občinam ob zunanji schengenski meji zaradi povečanega nadzora državne meje.


Poročilo Sveta za vključevanje tujcev za leto 2020

Vlada RS se je seznanila s Poročilom Sveta za vključevanje tujcev za leto 2020. Naloge sveta, ki je bil ustanovljen 23. avgusta 2012, so podajanje mnenj in priporočil k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev, spremljanje izvajanja integracijskih ukrepov, analiziranje stanja, podajanje mnenj in priporočil ter sodelovanje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na področje vključevanja tujcev, ter letno poročanje Vladi Republike Slovenije.


Enaindvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 in 2020

Obdobje od leta 2020 do danes so zaznamovali pandemija covida-19 in ukrepi za reševanje njenih posledic. Delo v letu 2020 in tudi 2021 je temeljilo predvsem na usklajevanju interventnih zakonov in priglasitvi ukrepov pomoči Evropski komisiji.


V letu 2020 smo v Sloveniji izplačali približno 1,77 milijarde evrov državnih pomoči, od tega približno 1,27 milijarde evrov za reševanje gospodarske situacije kot posledice izbruha epidemije (to predstavlja 71,6 % vseh pomoči tega leta). Preostalih 501,64 milijona evrov, kar je 29,35 milijona evrov več kot leta 2019, pa je bilo namenjenih ostalim kategorijam pomoči.


Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2021
Vlada RS je soglašala s poročilom  o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG) za leto 2021, ki ga je na svoji  50. dopisni seji dne 25. februarja 2022 sprejel Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Vlada pošlje Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2021 Državnemu zboru RS.

Celoten povzetek 380. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< MOP PRIPRAVIL NOV PREDLOG UREDBE O ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV NA OKOLJE