09.04.2021 Starost: 1 let

VLADA RS MED DRUGIM ODLOČILA, DA SE Z 12. 4. 2021 PONOVNO ODPIRAJO ŠOLE IN VRTCI

Ljubljana, 9. 4. 2021 - Vlada RS je na 197. dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in določila besedilo predloga Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, predloga Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi ter besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 in sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži ter Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Vlada RS je sprejela tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja ter sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov. Prav tako pa je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila projekt rescEU – skladiščenje zalog zaščitne opreme in sprejela predlog stališča k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji.


Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
V skladu z odlokom se v ponedeljek, 12. aprila, otroci vrnejo v vrtce, učenke in učenci ter dijakinje in dijaki pa v osnovne in srednje šole. Vračanje v vrtce ter osnovne in srednje šole bo potekalo na način izvedbe in organizacije pouka kot pred zaprtjem. To pomeni, da se vsi učenci vrnejo v osnovne šole, dijaki pa v srednje šole po modelu C, kar pomeni, da se na šoli po razredih tedensko izmenjujejo.


Z odlokom je začasno še vedno  prepovedano zbiranje ljudi v:

  • glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka,
  • višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov),
  • študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev,  laboratorijskih vaj in individualnega pouka.

Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja
Poglavitne rešitve v zakonu so:

  • rešitev enotne elektronske identitete, ki jo izda država slovenskim državljanom in državljankam ter pod določenimi pogoji tudi tujcem na enem ali več sredstvih elektronske identifikacije;
  • zagotovitev nacionalne pravne ureditve za področje storitev zaupanja, kjer Uredba 910/2014/EU dopušča oziroma omogoča nacionalne postopke in ureditev;
  • vpeljava enoličnega identifikatorja fizične osebe ali poslovnega subjekta pri elektronskem poslovanju (tako imenovani EŠEI);
  • zagotavljanje ponudnikom elektronskih storitev, registriranim v Republiki Sloveniji, možnost uporabe informacijske rešitve za uporabo sredstev elektronske identifikacije, izdanih s strani izdajatelja sredstva elektronske identifikacije, ter možnost preverjanja EŠEI na podlagi identifikacijske oznake sredstva elektronske identifikacije;
  • omogočanje brezplačnega preverjanja podatkov v verodostojnem viru za identifikacijo ob kvalificiranih potrdilih, ki jih izdajo ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja;
  • možnost uporabe centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis organov javnega sektorja ter ponudnikov elektronskih storitev.

Predlog Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030
Glavna vsebina sprememb je vezana na vsebinsko uskladitev projektov, pri katerih so se v postopkih načrtovanja ukrepov v obdobju izvajanja ReNPRP30 zgodile spremembe, zato so posledično v veljavni resoluciji neustrezno opredeljeni, pri nekaterih ukrepih pa  je bil spremenjen nosilec ukrepa.


V postopku prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor je na podlagi strokovnih podlag ugotovljeno, da je treba ukrepe izvajati z delno spremenjenimi izhodišči od tistih, ki so bila pričakovana v fazi priprave in sprejema ReNPRP30.

Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Uredba o embalaži in odpadni embalaži je izvedbeni predpis na podlagi novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J). Cilj uredbe je zagotavljanje visoke ravni varstva okolja, preprečevanje ali zmanjševanje kakršnih koli vplivov embalaže in odpadne embalaže na okolje ter da se zagotavlja delovanje notranjega trga in se preprečujejo trgovinske ovire ter izkrivljanje in omejevanje konkurence.


Sprememba Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Na podlagi Zakona o državni upravi se delovno področje vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja iz dosedanjega Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, ki je organiziran v MDDSZ, prenaša na Ministrstvo za obrambo (MO), zaradi česar je potrebno spremeniti naziv direktorata.


Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja

Uredba odpravlja administrativno oviro, ki se je kot nepotrebna pokazala v primerih, kadar v zapuščino sodijo le nepremičnine, ki so po namenski rabi kmetijska zemljišča, gozdovi in kmetije ter po dejanski rabi javne evidence GURS niso gozdovi in nepremičnine, ki so po namenski rabi kmetijska zemljišča in gozdovi ter so po dejanski rabi javne evidence GURS gozd.

Celoten povzetek 197. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< SEMINAR: OPN V LUČI ODLOČITEV USTAVNEGA SODIŠČA