08.01.2021 Starost: 2 let

VLADA RS MED DRUGIM DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 8. 1. 2021 – Vlada je na 47. redni seji izdala enajst odlokov v zvezi z epidemijo koronavirusa COVID-19 ter jih objavila v Uradnem listu RS. Vlada RS je podala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) ter besedilo predloga Zakona o katastru nepremičnin. Vlada RS je sprejela dokončen seznam upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja, Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022, Uredbo o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov ter Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024. Vlada RS je potrdila besedilo Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana v skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023, podaljšala uporabo podrobnih varstvenih ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, določenih v Operativnem programu – Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020 ter Evropski investicijski banki dala pozitivno mnenje pri odobritvi kredita Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Prav tako se je Vlada RS seznanila s poročilom delovne skupine za učinkovitejše varovanje državne meje, sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021.


Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Na podlagi mnenja Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 se je vlada odločila, da odlok podaljša do 15. januarja 2021.

Še vedno pa velja, da ni več prepovedano zbiranje ljudi v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
Nov odlok se sprejema zaradi preverjanja ukrepov, po odločbi in sklepu Ustavnega z dne 3. 12. 2020.

Spremenjena pa so določila glede obratovanja žičniških naprav. Z novim odlokom je prepovedano obratovanje vseh žičniških naprav za prevoz oseb. Izjema so prevozi oseb z žičniškimi napravami za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito in reševanje, ter prevozi za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in druge organizatorje tekmovanj in treningov za tekme, ki so dovoljene na podlagi drugih odlokov.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja sedem dni.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
Z odlokom se glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi zapira muzeje in galerije v vseh statističnih regijah. Knjižnice ostajajo odprte na način, da je mogoč prevzem vnaprej pripravljenega gradiva na zunanjem prevzemnem mestu.

Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Veljavnost ukrepov o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja je podaljšana do vključno 18. januarja 2021.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v prazničnem času

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se predlaga nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.
Z zadevnim odlokom se ohranijo izjeme, kot veljajo v obstoječem odloku, k njim pa se dodajo še sledeče:
• geodetske storitve,
• gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
• medicinska pedikura
• čistilni servisi.

Odlok začne veljati 9. januarja 2021 in velja do vključno 15. januarja 2021.

Spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona h krepitvi fonda javnih najemnih stanovanj
Bistvene spremembe in dopolnitve predloga zakona so:
• uskladitev neprofitne najemnine - uskladitev vrednosti točke iz obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra, postopno v triletnem obdobju;
• prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne najemnine;
• izvajanje javnega najema stanovanj;
• obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej;
• znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje;
• skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe;
• omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov;
• predkupna pravica Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji;
• razširitev inšpekcijskih določb ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

Predlog Zakona o katastru nepremičnin
ZKN bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin. Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) bo kot temeljni sistemski predpis določil vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov.

Dokončen seznam upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja
Vlada je sprejela dokončen seznam 25 upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja. Od tega je dvajset občin, za katere je zakonodajalec leta 2002 z novelo Zakona o lokalni samoupravi določil, da so dolžne zagotoviti pravico v občini naseljene romske skupnosti najmanj enega predstavnika v občinskem svetu.

Celoten povzetek 47. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< 25 OBČIN UPRAVIČENIH DO SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ROMSKIH SKUPNOSTI