23.09.2021 Starost: 244 dni

VLADA RS IZDALA UREDBO O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE NEPROFITNE NAJEMNINE IN DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJ NAJEMNIN

Ljubljana, 23. 9. 2021 – Vlada RS je na 93. redni seji izdala Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin, prerazporedila sredstva državnega proračuna. Sprejela pa je tudi Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2021 in Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2020.


Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin
Natančno sta opredeljena način izračuna vrednosti stanovanja ter letne stopnje najemnine, ki sta osnovni komponenti v formuli izračuna neprofitne najemnine.


Podrobneje sta določena tudi vpliv lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine s pripadajočim lokacijskim faktorjem ter način dodelitve pripadajočega lokacijskega faktorja za posamezno stanovanje. Določitev vpliva lokacije na višino najemnine v obliki lokacijskega faktorja je obvezna in lahko znaša največ 30 % od najemnine. Vlada z Uredbo določa lokacijske faktorje na podlagi vrednostnih ravni in con, kot so uporabljene v modelu vrednotenja za stavbna zemljišča po določbah predpisov, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin.


Na področju subvencioniranja najemnin uredba opredeljuje način izračuna višine subvencije neprofitne najemnine in višine subvencije k plačilu tržne najemnine.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2021
Slovenija je v programskem obdobju 2014–2020, ki se zaključi konec leta 2023, upravičena do 3,067 milijarde evrov sredstev kohezijske politike za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. S tega naslova je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko od januarja 2014 do konca junija 2021 izdala za 3,33 milijarde evrov oziroma za 109 odstotke razpoložljivih sredstev (EU del) odločitev o podpori za javne razpise, programe in projekte. Odločitve o podpori presegajo razpoložljive pravice porabe zaradi zagotavljanja 100 odstotne porabe razpoložljivih sredstev. Realizacija upravičenih stroškov projektov in programov je lahko namreč nižja od načrtovane. Prav tako je možno, da upravičenci uveljavljajo neupravičene stroške oziroma od pogodbe o sofinanciranju celo odstopijo ali je ta zaradi nepravilnosti prekinjena.

Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca junija 2021 na terenu izvajalo za 2,79 milijarde evrov oziroma 91 odstotkov programov in projektov. Po izvedenih projektnih aktivnostih je bilo iz državnega proračuna upravičencem izplačanih za 1,79 milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 58 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Celotno povzetek seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                   * * *

 


< VLADA RS DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA NOVELE ZIPRS2122