03.01.2022 Starost: 1 let

VLADA RS IZDALA UREDBO O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2022 IN 2023

Ljubljana, 3. 1. 2022 - Vlada RS je na 315. dopisni seji, ki je potekala 30. 12. 2021, izdala Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem, Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023, Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu, Uredbo o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži ter Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Vlada RS pa je sprejela tudi sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 23. in 82. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19.


Uredba o razvojnih spodbudah za turizem Slovenije
S sprejetjem Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (v nadaljevanju: Uredba) se omogoča pričetek črpanja sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023
Razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi Ministrstvo za finance na podlagi metodologije iz omenjene uredbe.

Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v Zakonu o financiranju občin. Z uredbo je določeno, iz katerega leta se upoštevajo kazalniki, način standardizacije kazalnikov in način izračuna koeficienta razvitosti občine.

Koeficient razvitost občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo tega povprečja v državi. Koeficient povprečne razvitosti občin v državi je 1,00.

Uredba o obnovljivih virih energije v prometu
Uredba uvaja novo, bolj razčlenjeno terminologijo vrst biogoriv, določa nove cilje, pri čemer uvaja tudi cilje na ravni različnih fosilnih goriv in biogoriv ter nov način izračuna energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometnem sektorju.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
S spremembo in dopolnitvijo Uredbe EKP se spreminja definicija posredniških organov, ki so lahko tudi vladne službe. Sprememba je bila potrebna, ker se del delovnega področja Ministrstva za javno upravo, ki je pristojno za izvajanje evropske kohezijske politike, prenese na novoustanovljeno vladno službo - Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo.

Celoten povzetek 315. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

Sprejete uredbe so objavljene tudi v Uradnem listu RS, št. 208/2021, ki je dostopen TU.

* * *


< OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA VLAGANJA V KAKOVOSTNO IN TRAJNOSTNO PREOBLIKOVANJE SLOVENSKEGA TURIZMA ZA KREPITEV NJEGOVE ODPORNOSTI