04.02.2022 Starost: 142 dni

VLADA RS IZDALA UREDBO O KARTI REGIONALNE POMOČI ZA 2022-2027

Ljubljana, 4. 2. 2022 - Vlada RS je na 113. redni seji, ki je potekala 3. 2. 2022, določila besedilo novele Zakona o državni upravi in novele Zakona o spodbujanju investicij. Vlada RS je izdala tudi spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, spremembe Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2022. Izdana je bila tudi Uredba o karti regionalne pomoči za 2022–2027, Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. Prav tako pa je Vlada določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in sprejela dopolnjena izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.


Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije
Spremembe se nanašajo na določitev dela dohodnine za donacije, ki ga lahko dohodninski zavezanec nameni posameznemu šolskemu skladu.

Na podlagi sprememb 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki veljajo od 13. novembra 2021, lahko upravičenec do največ 0,3 % donacije iz dela dohodnine nameni tudi za šolski sklad oziroma sklad vrtca, ki sredstva iz sklada namenja tudi otrokom, učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij.


Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
S spremembami in dopolnitvami se uredba usklajuje z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19.


Odločba o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2022

ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin. V letu 2022 ob višini povprečnine 645,20 evra znaša 0,15 % skupne primerne porabe občin oziroma obseg z odločbo zagotovljenih sredstev 1.987.312,00 evra.


Z odločbo zagotovljena sredstva se bodo Mestni občini Koper in Občinam Ankaran, Izola, Piran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci ter Madžarski samoupravni narodni skupnosti Občine Šalovci, ki je podala zahtevo za neposredno financiranje, nakazala v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.


Uredba o karti regionalne pomoči za 2022–2027
V karti regionalne pomoči za Slovenijo za obdobje 2022-2027 je kot območje »a« določeno celotno ozemlje kohezijske regije NUTS2 Vzhodna Slovenija.


Kot območje »c« pa je v karti določen del ozemlja kohezijske regije NUTS2 Zahodna Slovenija, tako da vključuje:

  • celotno območje statistične regije Goriška,
  • območje statistične regije Gorenjska brez Mestne občine Kranj,
  • območje statistične regije Obalno-kraška brez Mestne občine Koper,
  • območje Občine Ankaran,
  • del območja statistične regije Osrednjeslovenska, ki zajema občine Dobrepolje, Velike Lašče, Ig, Borovnica in Šmartno pri Litiji.

Najvišja intenzivnost regionalne pomoči za naložbe za velika podjetja lahko znaša na območjih »a« 30%, na območjih »c« pa 15%, razen na upravičenih območjih Obalno-kraške statistične regije, kjer lahko intenzivnost pomoči znaša do 25%. Na celotnem območju regionalne karte se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20 odstotnih točk za mala in za 10 odstotnih točk za srednje velika podjetja.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 

S spremembami izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za zaposlene v:

  • kritični infrastrukturi (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov),
  • Policiji,
  • dejavnosti obrambe.

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
Zadnja uskladitev vrednosti plačnih razredov je bila uveljavljena leta 2011, potem pa najprej zaradi hude gospodarske in finančne krize, pozneje pa zaradi dogovorov s sindikati o višjih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v letih 2017 in 2018 do uskladitve vrednosti plačnih razredov do vključno leta 2021 ni prišlo.


Dopolnjena izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike
Ta Dogovor se sklepa primarno zaradi  vzpostavitve ustreznih razmerij glede uvrstitev v plačne razrede za poklica zdravnika in zobozdravnika ob upoštevanju sklenjenega stavkovnega sporazuma med vlado in sindikatom FIDES iz leta 2016 ter zaradi realizacije 48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 kot začasne interventne rešitve plač zdravnikov in zobozdravnikov z veljavnostjo do 31. 12. 2022. Ocena finančnih učinkov parafiranega Dogovora znaša 113,52 milijonov evrov na letni ravni.

Celoten povzetek 113. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< ZOS Z AMANDMAJEM K PREDLOGU ZAKONA O NUJNIH UKREPI ZA OMILITEV POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH CEN ENERGENTOV POZVAL K DVIGU POVPREČNINE ZA LETI 2022 IN 2023