31.01.2022 Starost: 146 dni

VLADA RS DOLOČILA UKREPE ZA OMILITEV POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH CEN ENERGENTOV

Ljubljana, 31. 1. 2022 - Vlada RS je na 112. redni seji, ki je potekala 29. 1. 2022, določila besedilo predloga Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu ter predloga Zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela. Vlada RS pa je izdala tudi Uredbo o določitvi zneska trošarine za električno energijo in Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.


Predlog Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov
Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov je vlada sprejela nov zakon z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in davkov. Ti ukrepi so:

  1. zaradi izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za namen odprave posledic povečanja cen energentov
  2. začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za gospodinjske odjemalce in za odjemalce na NN brez merjenja moči
  3. znižanje omrežnine za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja
  4. izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina

Predlog Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu
Vlada z zakonom ureja pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta namen zagotavlja 70 milijonov evrov.


Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki v Sloveniji od 1. decembra 2021 opravljajo gospodarsko dejavnost, imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj 5% stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen. V kolikor te pravne in fizične osebe niso bile v omenjenem poslovnem letu v težavah in jim bodo stroški za energijo v letu 2022 v primerjavi z lanskim
letom narasli za več kot 30%, bodo lahko preko informacijskega sistema Finančne uprave RS zaprosile za državno pomoč. Izjavo bo potrebno predložiti do konca marca, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 20. aprila 2022.

Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo
Z Uredbo se znižuje trošarino za električno energijo s 3,05 evra na MWh na 1,525 evra na MWh za I., II. in III. stopnjo odjema električne energije ter z 1,8 evra na MWh na 0,9 evra na MWh za IV. stopnjo odjema. Uredba določa, da se znižani znesek trošarine za električno energijo uporablja od 1. februarja do 30. aprila 2022.


Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Gre za enega od interventnih ukrepov za naslavljanje višjih cen energentov. Z uredbo se znižujejo trošarine od neosvinčenega bencina, plinskega olja za gorivo za pogonski namen, plinskega olja za gorivo za ogrevanje in zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje.

Celoten povzetek 112. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< S SPREMEMBAMI ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDARVSTVENEM ZAVAROVANJU KRAJŠA OBDOBJA NADOMESTILA ZA BOLEZEN ALI POŠKODBO